ดูหนังออนไลน์
Business

พาณิชย์ พัฒนา ‘บิ๊กดาต้า’ จัดทำข้อมูล เศรษฐกิจการค้ารายจังหวัด-ประเทศ

พาณิชย์ พัฒนาบิ๊กดาต้า 3 ระบบ ปี 2564 ทั้งข้อมูลเศรษฐกิจการค้ารายจังหวัด รายประเทศ หวังสนับสนุนการส่งออก และพัฒนาข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกเพิ่ม

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า ในปี 2564 สนค. ดำเนินการตามนโยบายกระทรวง พาณิชย์ พัฒนาบิ๊กดาต้า หรือ ระบบสารสนเทศเชิงลึก ด้านเศรษฐกิจการค้า รวม 3 ระบบ

พาณิชย์ พัฒนาบิ๊กดาต้า

ทั้งนี้ แบ่งออกเป็น การจัดทำข้อมูลเพื่อใช้สำหรับ สนับสนุนการทำงาน ของผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ 2 ระบบ คือ ระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าระดับจังหวัด ระยะที่ 2 และ ระบบกำกับและติดตามนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้ารายประเทศส่งออกสำคัญ ระยะที่ 1  และ การจัดทำข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ประกอบการ ประชาชนจำนวน 1 ระบบ คือ ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึกคิดค้า.com ระยะที่ 2

สำหรับระบบกำกับและติดตามนโยบาย ด้านเศรษฐกิจการค้า ระดับจังหวัด ระยะที่ 2 จะเป็นการพัฒนาต่อยอด จากระบบเดิม ที่ได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลเศรษฐกิจการค้า จากพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานอื่น ในระดับจังหวัด เช่น เกษตร อุตสาหกรรม หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

การพัฒนาต่อยอด จะมีการเพิ่มข้อมูลใหม่ๆ เช่น ข้อมูลธุรกิจรายจังหวัด เพื่อวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจการค้าได้แม่นยำขึ้น และทันเหตุการณ์มากขึ้น รวมทั้งสามารถใช้สนับสนุนการทำงานของพาณิชย์จังหวัด เพื่อให้เข้าใจสภาวะเศรษฐกิจ และศักยภาพธุรกิจของจังหวัด ตลอดจนขยายโอกาสการค้าของจังหวัด ให้เข้มแข็งลงถึงเศรษฐกิจฐานราก

resize 5d79c844073b8
พิมพ์ชนก วอนขอพร

ขณะที่ระบบกำกับและติดตาม นโยบายด้านเศรษฐกิจการค้า รายประเทศส่งออกสำคัญ ระยะที่ 1 จะเป็นการติดตามข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจรายประเทศ ที่เป็นตลาดส่งออกสำคัญของไทย เช่น การนำข้อมูลการค้าระหว่างประเทศจาก UN Comtrade , Global trade Atlas และ CEIC Data เป็นต้น มาใช้ เพื่อวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจการค้า สำหรับใช้สนับสนุนการทำงานของทูตพาณิชย์ ในการส่งเสริม และผลักดันการส่งออก รวมทั้งการตัดสินใจกำหนดนโยบาย การผลักดันการส่งออกของไทย

ทางด้านระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก คิดค้า.com ระยะที่ 2 จะเป็นการพัฒนาต่อยอด ระบบบริการข้อมูลเศรษฐกิจการค้าเชิงลึก ระยะที่ 1 เพื่อให้ผู้ประกอบการ นำไปใช้วางแผนการดำเนินธุรกิจ ขยายโอกาสทางการค้า รวมถึงพัฒนาธุรกิจสินค้าหรือบริการ ให้สอดคล้อง และตรงความต้องการตลาดมากยิ่งขึ้น

น.ส.พิมพ์ชนก กล่าวว่า ในปี 2564 จะดำเนินการขยายข้อมูล การค้าเชิงลึก ในกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ และนำเสนอโอกาสทางการค้ารายจังหวัด (Demand Locator) เพื่อเป็นข้อมูลให้กับ ผู้ประกอบการ ที่จะทำธุรกิจ ได้เล็งเห็นโอกาส และวางแผนการทำธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น

investproperty ๒๐๑๐๒๕

ขณะเดียวกัน ยังรวมถึงให้ข้อมูลคู่มือการค้า (Trade Tips) แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะทำให้ ขั้นตอนการทำธุรกิจ เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย พร้อมกับสร้างแหล่งข้อมูลเคล็ดลับการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสนับสนุนประเทศไทยเป็นสังคมประกอบการยุคใหม่ในอนาคต

ก่อนหน้านี้ สนค. ได้พัฒนาระบบบิ๊กดาต้า ในการติดตาม ภาวะสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด และทุเรียน แล้ว โดยสามารถใช้ติดตาม สถานการณ์การผลิต ความต้องการ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสามารถทราบแนวโน้ม การเตือนภัย และนำมาใช้ ในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพด้านราคาได้อย่างตรงจุด

พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัวเว็บไซต์ คิดค้า.com เพื่อช่วยผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล เศรษฐกิจการค้าเชิงลึก และข้อมูลความต้องการของตลาด เพื่อใช้สำหรับวางแผนธุรกิจ รวมทั้งได้เปิดตัว บิ๊กดาต้า เป็นรายธุรกิจ คือ ธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ “Logistics+” ซึ่งได้เปิดให้ประชาชน และผู้ประกอบการ สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ทั้งหมด เพื่อใช้ในการวางแผนทำธุรกิจ

อ่านข่าวเพิ่มเติม