Business

‘การค้าชายแดน’ 8 เดือนติดลบ 7.42% จับตาผลกระทบปิดด่านเพิ่มสกัดโควิด-19


“การค้าชายแดน-ผ่านแดน” 8 เดือนแรกติดลบ 7.42% จากพิษ โควิด-19 จับตาผลกระทบปิดด่านเพิ่ม สกัดไวรัสระบาดรอบ 2

นายกีรติ รัชโน อธิบดี กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2563 มีมูลค่ารวม 852,677 ล้านบาท ลดลง 7.42% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออก 494,386 ล้านบาท ลดลง 7.37% และการนำเข้า 358,291 ล้านบาท ลดลง 7.49% เกินดุลการค้า 136,095 ล้านบาท

การค้าชายแดน โควิด-19

สาเหตุที่ การค้าชายแดน และผ่านแดนที่ปรับตัวลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้มีการปิดด่านชายแดนการค้าทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้กระทบต่อการส่งออกและนำเข้า

สำหรับ การค้า ชายแดนกับเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2563 พบว่า

  • มาเลเซีย คู่ค้าอันดับหนึ่ง มูลค่าการค้ารวม 151,978 ล้านบาท ลดลง 20.95% โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปประเทศมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า
  • สปป.ลาว คู่ค้าอันดับ 2 มูลค่า 123,395 ล้านบาท ลดลง 6.33% สินค้าที่สำคัญได้แก่ น้ำมันดีเซล สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ และน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ
  • เมียนมา คู่ค้าอันดับ 3 มูลค่า 114,442 ล้านบาท ลดลง 13.02% สินค้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำมันดีเซล ผ้าผืนและด้าย
  • กัมพูชา คู่ค้าอันดับ 4 มูลค่า 107,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.09% สินค้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ และรถยนต์นั่ง

การค้าชายแดน โควิด-19

ส่วนการค้าผ่านแดนไปยังจีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่นๆ พบว่า จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งมีมูลค่า การค้า รวม 153,718 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.58% รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 56,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.02% เวียดนาม มูลค่า 39,720 ล้านบาท ลดลง 20.56% และประเทศอื่นๆ มูลค่า 105,150 ล้านบาท ลดลง 14.59%

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปจีน ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง

สิงคโปร์ ได้แก่ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า และเวียดนาม ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด

การค้าชายแดน

ปิดด่านเพิ่ม จับตาผลกระทบ “การค้า”

นายกีรติกล่าวว่า ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2563 เมียนมาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 2 ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามชายแดนไทยประกาศระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ เป็นการชั่วคราว ณ จุดผ่อนปรนการค้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนการค้าห้วนต้นนุ่นติดกับรัฐคะยา 2.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบติดกับรัฐกะเหรี่ยง 3.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้งติดกับรัฐฉาน และ ในจังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง คือ จุดผ่านแดนชั่วคราว ด่านพระเจดีย์สามองค์ติดกับภาคตะนาวศรี

จากการปิดด่านดังกล่าว ทำให้สถานการณ์เปิดจุดผ่านแดน (จุดผ่านแดนถาวร/จุดผ่านแดนชั่วคราว/จุดผ่อนปรนการค้าและการท่องเที่ยว/จุดผ่อนปรนพิเศษ) ของไทย เหลือเพียง 36 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งกรมฯ จะติดตามสถานการณ์ เพื่อหาแนวทางผลักดันในการอำนวยความสะดวกทาง การค้า ณ จุดผ่านแดน เพื่อให้การขนส่งสินค้ามีความคล่องตัวมากขึ้นต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม