Business

คะแนนสูงสุด! ธอส. คว้าแชมป์ 4 ปีติด ประเมินคุณธรรม-โปร่งใส 99.60 คะแนน


ธอส. คว้าแชมป์ 4 ปีติด ผลงานประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ITA ปีนี้นำลิ่ว 99.60 คะแนน จากหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563 โดยมีหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน โดย ธอส. คว้าแชมป์ 4 ปีติด

ธอส. คว้าแชมป์ 4 ปีติด

ทั้งนี้ ปรากฏว่า ธอส. ได้รับคะแนนสูงสุดที่ 99.60 คะแนน อยู่ในระดับ AA และถือเป็นคะแนนประเมิน ที่สูงที่สุด เป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน โดยมีจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนผู้รับบริการ หรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมิน หรือแสดงความคิดเห็น ผ่าน การประเมิน ITA จำนวนถึง 1,301,665 คน

สำหรับคะแนนที่ ธอส. ได้รับในครั้งนี้ เป็นผลจากการดำเนินงาน ภายใต้หลักการของ ธอส. ที่เชื่อว่า “Good Result Come From Good Process” หรือผลลัพธ์ที่ดี เกิดจากกระบวนการที่ดี โดยธนาคารยังคงใช้ 6 Key Success Factors ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานที่เป็นระบบมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ประกอบไปด้วย

1. Leadership ผู้นำมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน มีการบริหารงานอย่างมีธรรมมาภิบาล เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

2. Employee Awareness & Engagement สร้างการรับรู้ สร้างขวัญ กำลังใจ ยกย่องเชิดชู เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้วยความรักและผูกพันต่อองค์กร ทุ่มเท และรับผิดชอบ พร้อมที่จะสร้างผลงานให้องค์กรเจริญก้าวหน้า จนกลายเป็นวัฒธรรมองค์กร

ฉัตรชัย ศิริไล
ฉัตรชัย ศิริไล

3. Digitized Communication มีการสื่อสารแบบดิจิทัลปรับให้เข้ากับการสื่อสารยุคใหม่ที่รวดเร็ว โดยมีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบและปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เป็นการสื่อสารแบบสองทาง โดยมีทั้งการสื่อสารแบบ offline และ online ที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน และทันกาล

4. Paticipation พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของธนาคาร เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. Technology พนักงานทั้งองค์กรปรับตัวเองในการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว รวมถึงลดขั้นตอนการทำงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในยุค New Normal

6. Learning การเรียนรู้จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ทบทวน เพื่อพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน

คว้ารางวัล

นอกจากนี้ ธนาคารยังนำหลักการ 3 Lines of Defense มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติงาน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารในทุกมิติ มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน (Sustainability)

“ความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดจากคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญ ในกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีนโยบายที่ชัดเจน มีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายอย่างทั่วถึงทั่วทั้งองค์กร ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งธนาคาร”นายฉัตรชัย กล่าว

ขณะเดียวกัน ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ ในการติดตามรายงานผล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การมีทีมเวิร์กที่ดี มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนเป็นระบบ การมีส่วนร่วมของทั้งผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคน ทั่วทั้งองค์กร ทำให้เกิดความรัก ความผูกพันในองค์กร พร้อมสร้างภาพลักษณ์ และชื่อเสียงให้กับองค์กร จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

“ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้ ธอส. ยังคงรักษาอันดับ 1 เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน เพราะเราเป็น ธอส. หนึ่งเดียว หรือ GHB 1 Team เพื่อร่วมมือกันบรรลุพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้านต่อไป”นายฉัตรชัย กล่าว

สำหรับ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ทบทวน การประเมิน ITA ในหลายด้าน โดยจำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงระบบการทำงาน การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

อ่านข่าวเพิ่มเติม