Business

เช็คที่นี่! ‘นฤมล’ แจ้งข่าวดี ค่าจ้างผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานได้เกิน 425 บาท

 “นฤมล”แจ้งข่าวดี ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานได้เกิน 425 บาท สั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด เร่งทดสอบฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน เน้นกลุ่มบริการ กลุ่มไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลุ่มช่างอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ 

ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยกว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้ง 25 จังหวัด และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัด เร่งให้มีการทดสอบฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเน้นกลุ่มบริการ กลุ่มไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลุ่มช่างอุตสาหกรรม กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ โดยผู้ที่สอบผ่านมาตรฐานฝีมือ จะได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่า 425 บาทเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นฤมล27 1

ทั้งนี้ได้มอบให้นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต จัดโครงการเตรียมความพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ ร่วมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อยกระดับกระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกอบอาชีพ ประชาชน และผู้บริโภค ตระหนักถึงความสำคัญของการรับรองความรู้ความสามารถ ทำให้ได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ  ได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดอันตรายจากการทำงาน

โดยมีเป้าหมายดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับแรงงานภาคการท่องเที่ยวและ และผู้มีความสามารถทางด้านช่างในสาขาต่างๆโดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว

นฤมล271

นฤมล272

นายวัชรพงษ์ มุขเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความรู้ความสามารถกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกล่าวว่าตามนโยบายของ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยกว่าการกระทรวงแรงงาน ทำให้แรงงานเข้าฝึกฝีมือมาตรฐานเป็นจำนวนมากและคาดว่าจะมีผู้เข้าฝึกมากกว่า 10,000 ราย ภายในเดือนตุลาคมซึ่งจะทำให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับแรงงานที่จะเข้าทดสอบฝีมือมาตรฐาน

นฤมล273

นฤมล275

นฤมล276

นฤมล274

นฤมล277

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight