ดูหนังออนไลน์
Business

‘เจ้าหนี้นอกระบบ’ พุ่งพรวด เดือนก.ค.จับกว่าพันราย 1’พิโกไฟแนนซ์’ เริ่มฟื้น

เจ้าหนี้นอกระบบ พุ่งพรวด ก.ค.เดือนเดียว จับกว่าพันราย เทียบยอดจับเฉลี่ยเดือนตุลาคม 2559 – ตุลาคม 2562 เดือนละ 221 ราย เผยพิโกไฟแนนซ์กระเตื้อง

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า จากการดำเนินการอย่างจริงจังกับ เจ้าหนี้นอกระบบ ที่กระทำผิดกฎหมาย โดย ณ เดือนกรกฎาคม 2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการจับกุมผู้ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ที่กระทำผิดกฎหมาย เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 1,011 ราย

เจ้าหนี้นอกระบบ

ทั้งนี้ ยอดจับกุมดังกล่าว ถือเป็นจำนวนที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ ยอดการจับกุมเฉลี่ยในช่วงเดือนตุลาคม 2559 – ตุลาคม 2562 อยู่ที่เดือนละ 221 รายเท่านั้น

ขณะที่ในเดือนพฤษภาคม 2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดตั้ง ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิด เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.) เพื่อปราบปรามและดำเนินคดีในเชิงรุกกับ เจ้าหนี้นอกระบบ ที่มีพฤติการณ์ให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยผิดกฎหมาย เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด การทวงถามหนี้โดยผิดกฎหมาย และการกู้ยืมเงินที่มีลักษณะฉ้อโกง

สำหรับสถานการณ์ การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) พบว่า ในเดือนกรกฏาคม ที่ผ่านมา เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ภายในประเทศที่เริ่มคลี่คลาย

ในเดือนกรกฎาคม 2563 พบว่า มีจำนวนผู้สนใจยื่นคำขออนุญาต ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สะสมสุทธิ 1,224 ราย  ประกอบด้วย ผู้ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภท พิโกไฟแนนซ์ สะสมสุทธิ 1,055 ราย และผู้สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจ สินเชื่อประเภทพิโกพลัส สะสมสุทธิ 169 ราย โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

 

  • สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ นับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 จนถึง ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 มีนิติบุคคลยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อ ทั้งประเภท พิโกไฟแนนซ์ และ ประเภทพิโกพลัส สะสมรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,361 ราย ใน 76 จังหวัด
  • จังหวัด ที่มีผู้ยื่นคำขออนุญาตสะสมมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา 115 ราย กรุงเทพมหานคร 109 ราย และขอนแก่น 68 ราย

money ๒๐๐๙๑๗ 0

อย่างไรก็ดี ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีจำนวนนิติบุคคล ที่แจ้งคืนคำขออนุญาต ประกอบธุรกิจสินเชื่อประเภท พิโกไฟแนนซ์ สะสมรวมทั้งสิ้น 137 ราย ใน 53 จังหวัด จึงคงเหลือจำนวนนิติบุคคล ที่ยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทั้ง 2 ประเภทสะสมสุทธิ 1,224 ราย ใน 75 จังหวัด

สำหรับ จำนวนผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อ พิโกไฟแนนซ์ ทั้ง 2 ประเภท ที่แจ้งเปิดดำเนินการแล้วสะสมสุทธิ 825 ราย ใน 72 จังหวัด ดังนี้

  • สินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์

มีจำนวนผู้ยื่นคำขออนุญาตสะสมสุทธิทั้งสิ้น 1,055 ราย ใน 75 จังหวัด ซึ่งเพิ่มขึ้น 6 ราย จากเดือนมิถุนายน 2563 หรือเพิ่มขึ้น 106 ราย เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2562 โดย ณ เดือนกรกฎาคม 2563 จังหวัดที่มีผู้ยื่นคำขออนุญาตสะสมมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 96 ราย นครราชสีมา 94 ราย  และขอนแก่น  63 ราย

ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สินเชื่อประเภทพิโกไฟแนนซ์ สะสมสุทธิทั้งสิ้น 844 ราย ใน 74 จังหวัด และมีจำนวนผู้เปิดดำเนินการแล้ว 753 ราย ใน 72 จังหวัด

  • สินเชื่อประเภทพิโกพลัส

มีจำนวนผู้ยื่นคำขออนุญาตสะสมสุทธิทั้งสิ้น 169 ราย ใน 55 จังหวัด โดย ณ เดือนกรกฎาคม 2563 จังหวัดที่มีผู้ยื่นคำขออนุญาตสะสมมากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา 21 ราย กรุงเทพมหานคร 13 ราย และอุดรธานี 11 ราย

ทั้งนี้ มีจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สินเชื่อประเภท พิโกพลัส สะสมสุทธิทั้งสิ้น 91 ราย ใน 32 จังหวัด และมีจำนวนผู้เปิดดำเนินการแล้ว 72 ราย ใน 29 จังหวัด

เจ้าหนี้นอกระบบ

ในส่วนของยอดสินเชื่ออนุมัติสะสม และยอดสินเชื่อคงค้างสะสม พบว่า  ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ภาพรวมการปล่อยสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ มีทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดสินเชื่ออนุมัติใหม่จำนวน 279.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2563 ที่มียอดสินเชื่ออนุมัติใหม่ 208.45 ล้านบาท

แนวโน้มและทิศทางที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว มีปัจจัยหลักมาจากการคลี่คลายลงของสถานการณ์ COVID – 19 การผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ และการที่กลุ่มเกษตรกร เริ่มทำการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน จึงมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน เพื่อจัดหาเมล็ดพันธุ์พืช และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ

สำหรับ ยอดสินเชื่ออนุมัติสะสม ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 มีจำนวน 294,481 บัญชี รวมเป็นจำนวนเงิน 7,407.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ยจำนวน 25,153 บาท ต่อบัญชี

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังคงดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องใน 5 มิติ ได้แก่

  • ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย
  • เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบ
  • ลดภาระหนี้นอกระบบโดยการไกล่เกลี่ย
  • เพิ่มศักยภาพลูกหนี้นอกระบบ
  • สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม