Business

เตรียมพร้อม! กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 รับมือชาวต่างชาติเข้าไทย


กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 คปภ. รับมาตรการ ศคบ. เตรียมเปิดรับชาวต่างชาติที่จะเข้าประเทศไทย  คิดเบี้ยประกันตามความคุ้มครอง เน้นขายทางออนไลน์

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ. ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กรมควบคุมโรค สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย เพื่อจัดทำ กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 รองรับกลุ่มชาวต่างชาติ ที่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้

กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19

ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดให้ ชาวต่างชาติ สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ โดยต้องทำประกันภัย เพื่อคุ้มครองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า ในฐานะนายทะเบียน ได้ลงนามในคำสั่งทะเบียน เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความ และ อัตราเบี้ยประกันภัยของ กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครอง ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้าประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563

สำหรับรูปแบบการดำเนินการ จะขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) และเน้นให้ความคุ้มครองกลุ่ม ชาวต่างชาติ ที่มีคุณสมบัติ เป็นผู้ถือหนังสือที่รับรองว่า เป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry) มีใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่า ผู้เดินทางมีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate/ Fit to Travel Health Certificate)

นอกจากนี้ ต้องมีใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่า ผู้เดินทางดังกล่าวไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง ซึ่งเริ่มต้นให้ความคุ้มครอง เมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงประเทศไทย และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าของประเทศไทยแล้ว

สุทธิพล ทวีชัยการ
สุทธิพล ทวีชัยการ

ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

  • กรณีการเสียชีวิต ที่มีสาเหตุมาจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ให้ความคุ้มครอง กรณีผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิต ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์/ค่าทดแทน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ และค่าใช้จ่ายในการส่งศพ หรืออัฐิกลับประเทศ เท่ากับวงเงินเอาประกันภัย จำนวน 3,200,000 บาท

  • การรักษาพยาบาล จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่า ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการรักษาพยาบาล และรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ซึ่งเกิดขึ้นในระยะเวลาที่คุ้มครอง สำหรับการรักษาในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิก ไม่ว่าจะในฐานะผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ หรือค่าทดแทน สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ตามความจำเป็น และมาตรฐานทางการแพทย์ ตามจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินเอาประกันภัย จำนวน 3,200,000 บาท

ชาวต่างชาติ ที่มีความประสงค์ จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ตามระยะเวลาคุ้มครอง เริ่มต้นตั้งแต่ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ไปจนถึงสูงสุดไม่เกิน 1 ปี

fig 01 03 2020 10 22 45

ขณะเดียวกัน ยังแบ่งตามความเสี่ยงของประเทศต้นทาง ได้แก่ ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ มีอัตราเบี้ยประกันภัยระหว่าง 1,600 – 14,400 บาท ประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลาง มีอัตราเบี้ยประกันภัยระหว่าง 2,560 – 23,040 บาท และประเทศที่มีความเสี่ยงสูง มีอัตราเบี้ยประกันภัยระหว่าง 4,800 – 43,200 บาท ทั้งนี้อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวได้รวมอากรแสตมป์และภาษีแล้ว

ในส่วนของการรับประกันภัย เป็นการดำเนินการร่วมกัน ระหว่างบริษัทประกันวินาศภัย และบริษัทประกันชีวิตในรูปแบบ Co-Insurance จำนวน 16 บริษัท อาทิ ทิพยประกันภัย, กรุงเทพประกันภัย, ชับบ์สามัคคีประกันภัย, นวกิจประกันภัย, ประกันภัยไทยวิวัฒน์, เมืองไทยประกันภัย, วิริยะประกันภัย, สินมั่นคงประกันภัย, อาคเนย์ประกันภัย และไทยสมุทรประกันชีวิต เป็นต้น

การพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครอง ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาประเทศไทย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการนำระบบประกันภัย เข้ามาบริหารความเสี่ยง เพื่อรองรับนโยบายภาครัฐ ภายใต้มาตรการผ่อนปรนแต่ละระยะ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม