Business

ว่างงานเดือน มี.ค.-ส.ค. 63 เพราะโควิด อย่าลืมขอเงินทดแทน ‘ประกันสังคม’

ในสถานการณ์ไวรัส โควิด -19 แพร่ระบาด สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับ ประกันสังคม มาตรา 33 ขึ้นมาอีก 1 ข้อ จากปกติ 7 ข้อ คือ เงินทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไวรัสโควิด-19

ผู้ประกันตนที่ถูกกักตัว 14 วันเพื่อเฝ้าระวังโรค หรือไม่ได้ทำงาน เพราะนายจ้างหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดกิจการเพราะคำสั่งของภาครัฐ โดยผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้าง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-วันนี้ 31 สิงหาคม 2563 สามารถลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ได้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินทดแทนในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน แต่ไม่เกิน 90 วัน

สำหรับผู้ที่ลืมลงทะเบียน หรือ ลงทะเบียนไม่ทันวันนี้ 31 สิงหาคม 2563 ก็ไม่ต้องกังวลใจไป เพราะคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดโอกาสให้ลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนได้ถึง 2 ปี

ประกันสังคม โควิด

“ประกันสังคม” จ่ายทดแทนกรณีหยุดงานเพราะ โควิด 

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไวรัสโควิด-19 จาก ประกันสังคม มีเงื่อนไข ดังนี้

  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี และทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น “พนักงานเอกชน”
  • ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนย้อนหลัง
  • ว่างงานชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ด้วยสาเหตุ 2 ดังต่อไปนี้

1.ผู้ประกันตนถูกกักตัว 14 วัน

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน เนื่องจากผู้ประกันตนสัมผัส หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จึงต้องกักตัว 14 วันเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรค โดยผู้ประกันตนไม่ได้รับค่าจ้างระหว่างการกักตัว

ประกันสังคม มาตรา 33 จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน แต่ไม่เกิน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หรือตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของ ครม.

ว่างงาน ประกันสังคม โควิด

2.ปิดกิจการชั่วคราว

นายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ โดยลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน ไม่สามารถทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น

ประกันสังคม มาตรา 33 มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการ แต่ไม่เกิน 90 วัน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 หรือตามระยะเวลาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของ ครม.

ลงทะเบียนย้อนหลังได้ถึง 2 ปี

การจ่ายประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยให้จ่ายเป็นรายเดือน สำหรับเศษของเดือนให้คำนวณจ่ายเป็นรายวัน และให้นำบทบัญญัติมาตรา 57 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 มาใช้บังคับกับการคำนวณค่าจ้างรายวันเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน โดยอนุโลม

โดยระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ผู้ประกันตน /ผู้มีสิทธิ ยื่นคำขอฯ ได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยจากไวรัสโควิด-19 จาก ประกันสังคม สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่ ขณะเดียวกันก็ต้องให้นายจ้างรับรองการหยุดงานจากเหตุสุดวิสัยไวรัสโควิด-19 ดังกล่าวด้วย ที่นี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม