ดูหนังออนไลน์
Business

มาจ้า! เปิดวิธีเช็คสิทธิ์ ‘ประกันสังคม’ รับเงิน 15000 บาท วันที่ 28-31 ส.ค.


ตั้งแต่วันนี้ (28 ส.ค. 63) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 สำนักงานประกันสังคมจะทยอยโอนเงินชดเชยรายได้ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เกือบ 6 หมื่นคนทั่วประเทศ โดยวิธี เช็คสิทธิ์ ประกันสังคม 15000 บาท สามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆ

ใครต้องการตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน ทำได้เลย! เพียง 3 ขั้นตอนเท่านั้น

เช็คสิทธิ์ ประกันสังคม 15000 บาท

เช็คสิทธิ์ ประกันสังคม ได้รับ 15000 บาท หรือไม่?

ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมสามารถตรวจสอบว่า ตนเองเข้าข่ายได้รับเงินชดเชยรายได้จำนวน 15,000 บาทดังกล่าวหรือไม่ ตามขั้นตอนดังนี้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ประกันสังคม ที่นี่ จากนั้นคลิกปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา”

เช็คสิทธิ์ ประกันสังคม 15000 บาท

2.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ กรอกรหัสตัวเลขให้ตรงกับรูปภาพ แล้วคลิกปุ่ม “ตรวจสอบสิทธิ์”

เช็คสิทธิ์ ประกันสังคม 15000 บาท

3.ระบบจะแสดงผลว่า ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงิน 15,000 บาท หรือไม่

เช็คสิทธิ์ ประกันสังคม 15000 บาท

 

คุณสมบัติ 5 ข้อ “ประกันสังคมได้เงิน 15,000 บาท

สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติ รับเงินชดเชยรายได้ 15,000 บาท จะต้องมี 5 คุณสมบัติ ดังนี้

  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ในระบบ ประกันสังคม โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็น “พนักงานเอกชน” มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์และอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
  • สัญชาติไทย
  • อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563
  • จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน นับย้อนหลังตั้งแต่งวดเดือนมีนาคม 2563 ขึ้นไป
  • ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่อย่างใด

ประกันสังคม ๒๐๐๘๒๗ 2

เริ่มจ่ายเงินเมื่อไหร่?

สำนักงาน ประกันสังคม จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตน ตั้งแต่วันนี้ (28 ส.ค. 63) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

  • ผู้ประกันตนที่ใช้บัญชีของ “ธนาคารกรุงไทย” จะได้รับภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2563
  • ผู้ประกันตนที่ใช้บัญชีของ “ธนาคารอื่นๆ” จะได้รับภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 15,000 บาท ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสำนักงานประกันสังคมแต่อย่างใด และเมื่อโอนเงินแล้ว สำนักงานประกันสังคมจัดส่งข้อความผ่านระบบ SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันที

ที่มาของโครงการ

โครงการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังไม่ได้รับการเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

จุดประสงค์ เพื่อช่วยเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตกหล่น “ไม่ได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยไวรัสโควิด-19” ในอัตรา 62% ของค่าจ้างรายวัน เนื่องจากผู้ประกันตนดังกล่าวจ่ายเงินสมทบกองทุน ประกันสังคม ไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือนย้อนหลังตามเงื่อนไข โดยลูกจ้างกลุ่มนี้มีจำนวนทั้งหมด 59,776 ราย

41 2563 4

เงินชดเชย 15,000 บาท “ประกันสังคม มาตรา 33″ มาจากไหน?

โครงการจ่ายเงินชดเชย 15,000 บาทแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 59,776 คน จะใช้งบประมาณทั้งหมด 896.64 ล้านบาท โดยนำมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

เงินชดเชยในโครงการนี้ไม่ได้มาจากกองทุนประกันสังคมแต่อย่างใด

อ่านข่าวเพิ่มเติม