Business

รอเลย ‘บ้านเช่า อีอีซี’ เริ่มต้นเดือนละ 999 บาท


บ้านเช่า อีอีซี ราคาเริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน พม. ร่วมมือ แรงงาน จัดหาบ้านเช่า ช่วยผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ อีอีซี เขตอุตสาหกรรม หนุนมีบ้านของตัวเอง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ขับเคลื่อน โครงการความร่วมมือด้านที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย และผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อาทิ บ้านเช่า อีอีซี ราคาเริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน

บ้านเช่า อีอีซี

ทั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็น 3 ทางเลือก ได้แก่

  • การเช่า โดยเริ่มต้น 999 บาทต่อเดือน
  • การเช่าซื้อ ด้วยดอกเบี้ย ร้อยละ 0 ในปีแรก
  • Shock Price ด้วยราคาขายเริ่มต้น 3.9 แสนบาท

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมหารือกับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เกี่ยวกับ ความร่วมมือในการขับเคลื่อน งานด้านที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย และผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดชลบุรี (ศรีราชา) ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ มีโครงการที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จำนวนทั้งสิ้น 11 โครงการ รวม 686 หน่วย และ โครงการที่อยู่อาศัยเขตพื้นที่เขตอุตสาหกรรม ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสระบุรี จำนวนทั้งสิ้น 11 โครงการ รวม 330 หน่วย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบโดยตรง ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ประชาชนจำนวนมาก ต้องว่างงาน ส่งผลต่อรายได้ที่ลดลง และการดำรงชีวิตประจำวัน

บ้าน 1

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ด้านเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ กระทรวงแรงงาน (รง.) จึงมีความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการ และบริการของรัฐ

ความร่วมมือดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย สำหรับประชาชน กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และ ผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) และเขตพื้นที่อุตสาหกรรม ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการลดรายจ่ายภาคครัวเรือน และ บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจฐานราก

ขณะที่ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีภารกิจสำคัญ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย และรายได้ปานกลาง ซึ่งขณะนี้ มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศแล้วกว่า 7 แสนหน่วย ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (พ.ศ. 2559 – 2568)

ปัจจุบัน กคช. มีโครงการที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา จำนวนทั้งสิ้น 11 โครงการ รวม 686 หน่วย และ โครงการที่อยู่อาศัย เขตพื้นที่เขตอุตสาหกรรม ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสระบุรี จำนวนทั้งสิ้น 11 โครงการ รวม 330 หน่วย

นอกจากนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวง พม. และกระทรวงแรงงาน ร่วมกันจัดหาที่อยู่อาศัย ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ที่เป็นผู้ใช้แรงงาน และผู้มีอาชีพอิสระ เพื่อให้สามารถหาที่อยู่อาศัย ในช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งรัฐบาลกำลังขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

“โดยเฉพาะการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยการลดค่าใช้จ่ายประจำเดือน ของผู้อยู่อาศัย จากเดือนละหลายพันบาท ให้เหลือเดือนละ 999 บาท ซึ่งกระทรวง พม. โดย การเคหะแห่งชาติ จะดำเนินการหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้กับประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต”นายจุติ กล่าว

ขณะเดียวกัน ได้มอบกุญแจบ้าน ให้กับตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการ บ้านเช่าราคาถูก ในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดชลบุรี (ศรีราชา) ซึ่งจัดสร้างเป็นอาคารชุด 3 ชั้น จำนวน 122 หน่วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการบ้านราคาถูกของ กคช.

อ่านข่าวเพิ่มเติม