ดูหนังออนไลน์
Business

‘ทรู วิชั่นส์’ ยื้อ กสทช. เรียงช่องดิจิทัลทีวี บนโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

เรียงช่องดิจิทัลทีวี ยังวุ่น ทรู วิชั่นส์ ร่อนแถลงการณ์ ค้าน กสทช. ชี้ไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ ประชาชน ควรรอคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดก่อน

รายงานข่าวจาก บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด หรือ ทรู วิชั่นส์ เปิดเผยว่า ทรู วิชั่นส์ ได้ออกแถลงการณ์ คัดค้านการออกประกาศ เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์การจัดเรียงลำดับช่องดิจิทัลทีวี บนโครงข่ายโทรทัศน์แบบอกรับสมาชิก ของ กสทช. เนื่องจากเห็นว่า ควรรอคำพิพากษาถึงที่สุดของ ศาลปกครองสูงสุดก่อน ออกประกาศ เรียงช่องดิจิทัลทีวี โดยระบุว่า

เรียงช่องทีวีดิจิทัล

“ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เกี่ยวกับการออกประกาศ เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ การจัดเรียงลำดับช่องดิจิทัลทีวี บนโครงข่ายโทรทัศน์แบบอกรับสมาชิกฉบับใหม่ เพื่อจะนำมาใช้บังคับแทนประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ (“ประกาศจัดเรียงลำดับช่องรายการ”) ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผู้ให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิกหลายราย ได้ฟ้องเพิกถอน ประกาศจัดเรียงลำดับช่องรายการดังกล่าว ต่อศาลปกครอง โดยในชั้นศาลปกครองกลาง ก็ได้มีคำพิพากษาเพิกถอนประกาศดังกล่าวแล้ว และในขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งคาดว่าจะได้มีคำพิพากษาในเร็ววันนี้

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด  ขอเรียนว่า ประเด็นดังกล่าว เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย ของประกาศการจัดเรียงลำดับช่องดิจิทัลทีวี บนโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ยังคงเป็นปัญหาที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ของศาลปกครองสูงสุด

ดังนั้น การเร่งรัดออกประกาศฉบับใหม่ โดยไม่รอคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในคดี ก็มีแต่จะทำให้ ประชาชนผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก เกิดความสับสน กับการจัดเรียงลำดับช่องดิจิทัลทีวีรูปแบบใหม่ บนโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซึ่งไม่ได้เป็นไป เพื่อคุ้มครองประชาชน ผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกอย่างแท้จริง

อีกทั้งยังจะก่อให้เกิดภาระหน้าที่ ต่อผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ที่ต้องลงทุน และปรับเปลี่ยน การจัดเรียงช่องรายการใหม่อีกครั้ง อันจะส่งผลกระทบ ต่อการประกอบธุรกิจ ของผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งในท้ายที่สุด ก็จะนำไปสู่ความขัดแย้ง และเกิดข้อพิพาท ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ดังเช่นที่ผ่านมา

ดังนั้น ทรูวิชั่นส์ จึงขอเสนอให้ กสทช. ชะลอการออกประกาศ เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์การจัดเรียงลำดับช่องดิจิทัลทีวี บนโครงข่ายโทรทัศน์แบบอกรับสมาชิกฉบับใหม่ไปก่อน จนกว่าศาลปกครองสูงสุด จะมีคำพิพากษาถึงที่สุด ในคดีการฟ้องเพิกถอนประกาศ จัดเรียงลำดับช่องรายการ

จากนั้น จึงค่อยพิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และแนวทางการจัดเรียงลำดับช่องรายการดิจิทัลทีวี บนโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ที่เหมาะสมกับสภาพอุตสาหกรรม และพฤติกรรมของประชาชน ผู้ใช้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นธรรม และบรรเทาผลกระทบ ที่อาจเกิดขึ้น กับประชาชนผู้ใช้บริการ โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ผู้ให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก ที่มีอยู่หลายร้อยราย รวมถึง ผู้มีส่วนได้เสีย ที่เกี่ยวข้อง ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิกทั้งหมด

ทรูวิชั่นส์ ในฐานะผู้ให้บริการ โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ขอเรียนว่า บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก เป็นบริการที่เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน ในการรับชมช่องรายการ ที่มีความหลากหลายในด้านเนื้อหา ที่แตกต่างไปจากช่องดิจิทัลทีวี เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก

ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสร้างโครงข่าย เพื่อการให้บริการ จึงควรมีสิทธิในการบริหารจัดการโครงข่ายได้อย่างเป็นอิสระ และมีสิทธิคัดเลือกคัดสรรช่องรายการ ที่จะนำมาจัดเรียง และนำเสนอให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อก่อให้เกิดบริการที่มีคุณภาพ มีความหลากหลาย พร้อมค่าบริการที่เหมาะสม

การที่ กสทช. ออกประกาศจัดเรียงลำดับช่องรายการ เพื่อบังคับให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก ต้องนำช่องดิจิทัลทีวี มาจัดเรียงไว้ในลำดับที่ 1 – 36 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดบนโครงข่าย รวมถึงจำกัดสิทธิ ในการประกอบกิจการ ของผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก อีกหลายประการ เช่น การห้ามนำช่องดิจิทัลทีวี ไปออกอากาศซ้ำในตำแหน่งอื่น เป็นต้น จึงเป็นการใช้อำนาจ และดุลยพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เนื่องจากประกาศดังกล่าว จำกัดสิทธิเสรีภาพ ในการประกอบอาชีพ ของผู้ให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก ทำให้สูญเสียประโยชน์ที่ควรจะได้รับ จากการบริหารจัดการโครงข่าย อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพ ในการบริหารจัดการ หรือใช้ประโยชน์ จากโครงข่ายโทรทัศน์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของผู้ให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก อย่างไม่เป็นธรรม

อีกทั้ง ประกาศดังกล่าว ยังเป็นการสร้างภาระเกินสมควร อย่างไม่เป็นธรรม ต่อผู้ให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก ที่จะต้องนำช่องดิจิทัลทีวีมาออกอากาศบนโครงข่ายของตน โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ในการออกอากาศ

ท้ายที่สุด ผลกระทบย่อมจะเกิดขึ้นกับประชาชนผู้ใช้บริการ ที่ต้องถูกจำกัดทางเลือก ในการรับชมช่องรายการ และถูกลดทอน ความหลากหลายของเนื้อหารายการที่ควรได้รับ จากบริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ที่ตนได้เลือกสมัครใช้บริการเป็นการเฉพาะ”

อ่านข่าวเพิ่มเติม

WANPEN PUTTANONT