Business

พิษโควิด! ไตรมาสล่าสุด ‘ทอท.’ ขาดทุนเฉียด 3 พันล้าน เหตุรายได้วูบ 91%


พิษโควิด-19 ทำไตรมาสล่าสุด “ทอท.” พลิกขาดทุนเฉียด 3 พันล้าน เหตุรายได้วูบ 91% แต่งวด 9 เดือนยังมีกำไร 8 พันล้าน

วันนี้ (11 ส.ค. 63) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ผู้บริหารท่าอากาศยานหลัก 6 แห่งของประเทศไทย แจ้งผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2563 ทอท. มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 2,933 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิ 0.21 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีที่แล้วมีกำไร 5,883 ล้านบาท คิดเป็นมีกำไรสุทธิ 0.41 บาทต่อหุ้น

สำหรับงวด 9 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 -มิถุนายน 2563 ทอท. มีกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน 8,048 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.56 บาทต่อหุ้น เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วมีกำไร 19,905 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 1.39 บาทต่อหุ้น

ผลประกอบการ ทอท. ขาดทุน

พิษโควิด-19 ทำรายได้วูบ 91%

ทั้งนี้ ทอท. ได้ชี้แจงสาเหตุที่ผลประกอบการไตรมาส 3/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปลี่ยนแปลงลดลงเกิน 20% เมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

จากผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2563 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 ทอท. มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 1,319.46 ล้านบาท รายได้อื่น 424.42 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 5,466.30 ล้านบาท และรายได้ภาษีเงินได้ 761.43 ล้านบาท ทำให้มีขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 2,933.90 ล้านบาท ซึ่งผลดำเนินงานเปลี่ยนแปลงลดลงจำนวน 8,816.96 ล้านบาท หรือ 149.87% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่เป็นผลกำไรสุทธิ โดยมีสาเหตุหลักคือ

1.รายได้จากการขายหรือการให้บริการลดลง 13,795.43 ล้านบาท หรือ 91.27% เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้จำนวนเที่ยวบิน และจำนวนผู้โดยสารโดยรวมของทั้ง 6 ท่าอากาศยานลดลง 88.69% และ 95.73% ตามลำดับ มีผลทำให้รายได้เกี่ยวกับกิจการการบินลดลง 8,110.38 ล้านบาท หรือ 97.46%

สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของรายได้ค่าบริการผู้โดยสารขาออก นอกจากนี้ รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบินลดลง 5,685.05 ล้านบาท หรือ 83.69% ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ เนื่องจาก ทอท. มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ณ ท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

GettyImages 1222272079

2.ค่าใช้จ่ายรวมลดลง 2,758.78 ล้านบาท หรือ 33.54% การลดลงที่สำคัญเกิดจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวน 970.43 ล้านบาท เนื่องจากในงวดปัจจุบัน ทอท. ไม่มีการตั้งประมาณการโบนัสพนักงานและค่าจ้างภายนอกลดลงจำนวน 791.37 ล้านบาท

โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าบริการตรวจสอบผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ในส่วนที่จ่ายให้ service provider ค่าตอบแทนการใช้ประโยชนในที่ราชพัสดุลดลงจำนวน 652.66 ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภคลดลงจำนวน 265.57 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลงจำนวน 187.46 ล้านบาท นอกจากนี้ต้นทุนทางการเงินลดลงจำนวน 42.71 ล้านบาท ในขณะที่ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นจำนวน 145.37 ล้านบาท

3.ภาษีเงินได้ลดลง 2,214.17 ล้านบาท หรือ 152.41% เนื่องจากผลดำเนินงานที่ขาดทุน

อ่านข่าวเพิ่มเติม