ดูหนังออนไลน์
Business

พิษโควิด-19! ทอท. ไฟเขียวเลื่อนเวลาเริ่มเปิดดิวตี้ฟรี ‘คิงเพาเวอร์’


พิษโควิด-19! บอร์ด ทอท. ไฟเขียวเลื่อนเวลาเปิดดิวตี้ฟรี “คิง เพาเวอร์” เริ่มนับสัญญาให้บริการเต็มรูปแบบ 1 เม.ย. 65 ระหว่างนี้ปรับสูตรจ่ายค่าตอบแทนใหม่ ยืนยัน ทอท. ได้ผลตอบแทนสูงสุด

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ผู้บริหารสนามบินหลัก 6 แห่งในประเทศไทย เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท. เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และเมื่อวานนี้ (29 ก.ค. 63) บอร์ดได้มีมติให้ ขยายระยะเวลาการปรับปรุงตกแต่งพื้นที่, เลื่อนระยะเวลาประกอบกิจการ และกำหนดแนวทางการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำ สำหรับสัญญาให้สิทธิประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และการบริหารจัดการกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ของกลุ่มคิง เพาเวอร์

ดิวตี้ฟรี คิง เพาเวอร์

โดยกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ประกอบกิจการดิวตี้ฟรีและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ สนามบินในความรับผิดชอบของ ทอท. ด้วยวิธีประมูลเสนอราคา กำหนดอายุสัญญา 10 ปี 6 เดือน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 – 31 มีนาคม 2574

ในช่วง 6 เดือนแรกของสัญญา จะเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการเข้าปรับปรุงพื้นที่ร้านค้าทั้งภายในอาคารผู้โดยสารหลัก และภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาพรวมในการทดสอบความพร้อมการเปิดให้บริการ (Operation Readiness and Airport Transfer : ORAT) อาคาร SAT-1 ต้องเลื่อนออกไป โดยคาดว่าจะสามารถทำการทดสอบระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ร่วมกันแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2565

นอกจากนี้ ทอท. ได้จัดทำคาดการณ์ปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคตของสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ทอท. ที่คาดว่าจะกลับมาเพิ่มขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปจนถึงระดับปกติของปี 2562 ในเดือนตุลาคม 2565 ซึ่ง ทอท. ต้องพิจารณากำหนดการเปิดใช้บริการอาคาร SAT-1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้สอดคล้องกับจำนวนผู้โดยสารที่ลดลง รวมทั้งต้องพิจารณาค่าใช้จ่าย และค่าเสื่อมราคาที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดใช้งานอาคารดังกล่าว ให้สอดคล้องกับประมาณการรายได้ต่อไป

47309 0

จากสถานการณ์ข้างต้น จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนภายใต้สัญญาเดิมได้ เนื่องจากแผนดำเนินงานของผู้ประกอบการต้องติดต่อประสานกับซัพพลายเออร์นำเข้าสินค้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศที่มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน สินค้าแบรนด์เนมหลายรายการมีการผลิตและจำหน่ายตามฤดูกาล

อีกทั้งการเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสารและอาคาร SAT-1 ผู้ประกอบการอาจเข้าปรับปรุงพื้นที่ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น ดังนั้น ทอท. จึงได้มีการเจรจากับผู้ประกอบการ เพื่อกำหนดวันเริ่มต้นอายุสัญญาให้สอดคล้องกับการเปิดใช้อาคาร SAT-1 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ คือในเดือนเมษายน 2565

บอร์ด ทอท. จึงเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการปรับปรุงก่อสร้างตกแต่งพื้นที่ประกอบกิจการดิวตี้ฟรีและกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของกลุ่มคิง เพาเวอร์ ออกไปอีก 1 ปี เป็นนับตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ขณะเดียวกันก็ให้เลื่อนระยะเวลาการเริ่มต้นและสิ้นสุดการประกอบการเต็มรูปแบบ เป็นวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2575

สนามบินสุวรรณภูมิ

ในส่วนของการเรียกเก็บค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำนั้น นอกจากผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 ที่ทำให้การเดินทางลดลงแล้ว ประกอบกับประเทศไทยได้มีการจำกัดการเปิดน่านฟ้าเป็นการทั่วไป จึงทำให้ท่าอากาศยานของ ทอท. ไม่สามารถมีผู้โดยสารมาใช้บริการได้ตามความคาดหมาย

ทอท. จึงยังคงผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำต่อผู้โดยสาร (Sharing per Head) ตามที่กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เสนอมาในการประมูล และปรับขึ้นตามสัญญาเดิมหลังจากมาตรการช่วยเหลือเบื้องต้นสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคม 2565 โดยค่าผลประโยชน์ตอบแทนขั้นต่ำโดยรวมจะแปรผันตามจำนวนผู้โดยสารที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ทอท. พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเป็นทางเลือกที่ให้ผลประโยชน์ตอบแทนกับ ทอท. สูงที่สุด

อ่านข่าวเพิ่มเติม