ดูหนังออนไลน์
Business

‘พนักงานการบินไทย’ เริ่มกลับทำงาน ยกเว้น ‘กัปตัน-ลูกเรือ’ ให้ลาพักร้อนต่อ


ออกคำสั่ง “พนักงานบินไทย” เริ่มกลับทำงานในออฟฟิศแล้วตั้งแต่วันนี้ (1 ก.ค.) ยกเว้น “กัปตัน-ลูกเรือ” ให้ลาพักร้อนต่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (30 มิ.ย. 63) นายจักรกฤษฎิ์ พาราพันธกุล รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกคำสั่งการบินไทยที่ 073/2563 เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานตั้งแต่เดือนกรกฎษคม 2563 เป็นต้นไป ดังนี้

การบินไทย9 2

ตามที่การบินไทยได้ออกคำสั่งบริษัทที่ 069/2563 เรื่องข้อปฏิบัติสำหรับพนักงานในระหว่างบริษัทหยุดทำการบินเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลามีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นั้น มาตรการในการควบคุมเชื้อ โควิด-19 จากทางภาครัฐได้มีการผ่อนปรนมาตรการ ต่างๆ มาตามลำดับ ดังนั้น บริษัทจึงขอให้พนักงานถือปฏิบัติดังนี้

1.บริษัทจะเปิดทำการปกติ โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานในประเทศไทยให้มาทำงานตามตารางการทำงานปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสำนักงานต่างประเทศให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังกับบัญชา และกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง

2.สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยานเป็นภารกิจหลัก (นักบินและลูกเรือ) หรือพนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการบิน (Operations) ที่ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากบริษัทหยุดปฏิบัติการบินเป็นส่วนใหญ่ ให้ผู้บังคับบัญชาบริหารจัดการและกำกับดูแลให้พนักงานใช้วันหยุดพักผ่อนประจำปี เพื่อให้สอดคล้อง ตามระเบียบบริษัทว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ตอนที่ 1 สิทธิและหน้าที่โดยทั่วไปของพนักงาน ข้อ 9.1 วรรค 2 ความว่า

“ให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามจำนวนในวรรคแรกให้พนักงานล่วงหน้า หรือผู้บังคับบัญชาและพนักงานจะตกลงกันล่วงหน้า สะสมเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจำปีไปรวมหยุดในรอบปีถัดไปก็ได้ แต่สะสมไม่เกิน 3 รอบปีติดต่อกัน….”

การบินไทย 6

3.กรณีที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้พนักงานเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ตามจริง ตามระเบียบบริษัทที่กำหนดไว้

4.สำหรับบัตรโดยสารพนักงานยังคงระงับการใช้บัตรโดยสารพนักงานทุกประเภทในทุกเส้นทางบินระหว่างประเทศของบริษัท และเส้นทางบินของสายการบินคู่สัญญา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ยกเว้นบัตรโดยสารประเภท SI และ SII ที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (DD) รวมถึงบัตรโดยสารพนักงานที่เดินทางก่อนประกาศฉบับนี้บังคับใช้ (Homebound ID Tickets) จึงเเจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อ่านข่าวเพิ่มเติม