Business

คุมเดลิเวอรี่ – ส่งสินค้าออนไลน์ ตัดรถยนต์นั่ง พ้นบัญชีสินค้าควบคุม


คุมเดลิเวอรี่ ส่งสินค้าออนไลน์ เข้าบัญชีควบคุม หลังยุค New Normal คนใช้บริการออนไลน์พุ่ง พร้อมตัด รถยนต์นั่ง พ้นบัญชีสินค้าควบคุม

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2563 ใหม่ มีจำนวน 51 รายการ แยกเป็นสินค้า 46 รายการ และบริการ 5 รายการ ตามที่ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กระทรวงพาณิชย์ เสนอ

คุมเดลิเวอรี่

ทั้งนี้ เนื่องจากบัญชีสินค้าและบริการควบคุมเดิม จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 โดยสินค้าและบริการควบคุมใหม่ จะมีผลบังคับใช้ไปอีก 1 ปี นับจากวันสิ้นสุด

สำหรับการทบทวนครั้งนี้ ได้ปรับรายละเอียดรายการสินค้าและบริการควบคุม จำนวน 2 รายการ โดย 1. ปรับ “รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่ง รถยนต์บรรทุก” เป็น “รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก” โดยตัดรถยนต์นั่งออกจากบัญชีสินค้าควบคุม เนื่องจากรถยนต์นั่งเป็นสินค้าที่มีความหลากหลาย การซื้อใช้งานขึ้นอยู่กับพฤติกรรม และไม่กระทบกับผู้บริโภคทั่วไป

2. ปรับ “บริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์” เป็น “บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์” เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนมีรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบใหม่ที่แตกต่างจากอดีต หรือ New Normal เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ประกอบการและผู้บริโภคในยุคดิจิทัลที่นิยมใช้บริการการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น

เดลิเวอรี่

ประกอบกับมีปัญหาการร้องเรียน ผ่านสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวกับความเดือดร้อนของผู้บริโภค ในการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ และร้องเรียนเกี่ยวกับการให้ควบคุมราคาขนส่ง ของผู้ส่งอาหารเดลิเวอรี่ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาราคาสินค้า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มรายการสินค้าควบคุม 1 รายการ คือ กากดีดีจีเอส เนื่องจากการนำเข้ากากดีดีจีเอส จากต่างประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกากดีดีจีเอสเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่มีส่วนประกอบของคาร์โบไฮเดรต และโปรตีน ที่สามารถนำมาปรับใช้ในสูตรอาหารสัตว์ และทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์อื่นๆ ที่ผลิตในประเทศ ซึ่งอาจส่งผลกระทบด้านราคาและเสถียรภาพของตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตในประเทศได้

ขณะเดียวกัน ได้เสนอให้ยกเลิกรายการสินค้าควบคุม จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1. น้ำยาปรับผ้านุ่ม เนื่องจากเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นใช้ในทุกครัวเรือน และมีการแข่งขันสูง รวมทั้งเป็นสินค้าทางเลือก ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภค และ 2. บริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า เนื่องจากปัจจุบันจำนวนสถานที่เก็บสินค้ามีมากกว่าความต้องการใช้บริการ มีการแข่งขันสูง จึงไม่กระทบต่อราคาค่าเช่าสถานที่เก็บสินค้า

สำหรับรายละเอียดสินค้าและบริการควบคุมใหม่ปี 2563 จำนวน 51 รายการ แยกเป็นสินค้า 46 รายการ ได้แก่

1. กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว

2. กระดาษพิมพ์และเขียน

3. ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์

4. รถจักรยานยนต์ รถยนต์บรรทุก

5. เครื่องสูบน้ำ

6. ปุ๋ย

7. ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช

8. รถเกี่ยวข้าว

9. รถไถนา

10. หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์

11. กากดีดีจีเอส

12. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

13. น้ำมันเชื้อเพลิง

14. ยารักษาโรค

15. เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค

16. ท่อพีวีซี

17. ปูนซีเมนต์

18. สายไฟฟ้า

19. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น

20. ข้าวเปลือก ข้าวสาร

21. ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์

22. ข้าวโพด

23. ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์

24. ผลปาล์มน้ำมัน

25. มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์

26. ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ

27. กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า

28. แชมพู

29. ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก

30. ผลิตภัณฑ์ล้างจาน

31. ผ้าอนามัย

32. ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่

33. สบู่ก้อน สบู่เหลว

34. กระเทียม

35. ไข่ไก่

36. ทุเรียน

37. นมผง ผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว

38. น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ทั้งที่บริโภคได้หรือไม่ได้

39. แป้งสาลี

40. มังคุด

41. ลำไย

42. สุกร เนื้อสุกร

43. หอมหัวใหญ่

44. อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก

45. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

46. เครื่องแบบนักเรียน

ที่เหลือเป็นบริการ ได้แก่

47. การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า

48. บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์

49. บริการทางการเกษตร

50. บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาลเกี่ยวกับการรักษาโรค

51. บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม