Business

‘สายการบิน’ ปรับตัวขนส่งสินค้า ดันเที่ยวบินคาร์โก 6 สนามบินหลักเพิ่มเท่าตัว


ปรับตัวจากพิษโควิด-19 “สายการบิน” หันขนส่งสินค้าแทนผู้โดยสาร ดันปริมาณ “เที่ยวบินคาร์โก” ใน 6 สนามบินหลัก ทอท. พุ่ง 127%

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. กล่าวว่า พรุ่งนี้ (1 ก.ค. 63) ทอท. จะครบรอบ 41 ปีการดำเนินงาน ปัจจุบันมีสนามบินภายใต้การบริหารของ ทอท. จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.)

สายการบิน

ในปีงบประมาณ 2563 ปริมาณการจราจรทางอากาศของ ทอท.ในภาพรวมรอบ 8 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีเที่ยวบิน 425,900 เที่ยวบิน ลดลง 29.80% แบ่งเป็น

  • เที่ยวบินระหว่างประเทศ 229,400 เที่ยวบิน ลดลง 20%
  • เที่ยวบินภายในประเทศ 196,500 เที่ยวบิน ลดลง 33%

ขณะที่มีผู้โดยสาร 64.20 ล้านคน ลดลง 33.94% แบ่งเป็น

  • ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 24 ล้านคน ลดลง 34.72%
  • ผู้โดยสารภายในประเทศ 96 ล้านคน ลดลง 32.83%

ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 ระหว่างตุลาคม – ธันวาคม 2562 ปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้น แต่หลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 ซึ่งรัฐบาลได้มีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ที่รวมถึงการห้ามเครื่องบินขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ส่งผลให้มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการสนามบินของ ทอท. โดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง คือ ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2563 เที่ยวบินลดลงกว่า 55.28% และผู้โดยสารลดลงกว่า 66.32%

S 29212703

ไฟลท์ขนส่งสินค้าพุ่ง

ด้านปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศของ ทอท. ในภาพรวมรอบ 8 เดือนของปีงบประมาณ 2563 ก็ลดลงเช่นกัน คือ มีสินค้าและไปรษณียภัณฑ์จำนวน 825,665 ตัน ลดลง 17.61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สาเหตุที่ปริมาณการขนส่งสินค้ามีอัตราลดลงไม่มากดังเช่นจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารนั้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินขนส่งสินค้าเป็นหลัก โดยในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา ระหว่างกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2563 แม้ว่าเที่ยวบินโดยสารจะลดลงมาก จากเดิมเฉลี่ย 6,500 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เหลือเพียง 500 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งทำให้ปริมาณสินค้าที่ลำเลียงโดยเที่ยวบินโดยสารลดลงถึง 74.22%

แต่เที่ยวบินขนส่งสินค้ากลับมีอัตราการเพิ่มขึ้นถึง 127.22% เพิ่มจาก 160 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เป็น 360 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซึ่งสายการบินมีการปรับตัวโดยหันมาทำการบินแบบเที่ยวบินขนส่งสินค้า ทดแทนเที่ยวบินโดยสารที่ต้องหยุดบินชั่วคราวตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท. หรือ CAAT)

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของเที่ยวบินขนส่งสินค้าอาจช่วยชดเชยปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศได้เพียงบางส่วน เนื่องจากในอดีตนั้นกว่า 80% ของการขนส่งจะถูกดำเนินการผ่านเที่ยวบินโดยสารเป็นหลัก

ภาพประกอบข่าว TG025 4

อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการด้านการเงินของ ทอท. รอบ 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563 งบการเงินเฉพาะบริษัท ทอท. มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 27,476.80 ล้านบาท และรายได้อื่น 1,421.31 ล้านบาท รวมรายได้คิดเป็น 28,898.11 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่าย 15,173.34 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,760.98 ล้านบาท จึงทำให้มีกำไรสำหรับงวดดังกล่าว จำนวน 10,963.80 ล้านบาท

อ่านข่าวเพิ่มเติม