ดูหนังออนไลน์
Business

เปิดวิธีเช็คสิทธิ์ ‘สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ’ ผ่านระบบ e-Filing


ในช่วงที่ผ่านมา การใช้สิทธิเบิกตรง สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ พบปัญหาข้อมูลบางส่วนเกิดความคลาดเคลื่อน บางกรณีเป็นผู้ไม่มีสิทธิแล้ว กรมบัญชีกลาง จึงต้องดำเนินการระงับสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและเรียกเงินคืน

ปัญหาดังกล่าวเกิดจาก ขณะนี้มีข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐที่ใช้สิทธิจำนวนมาก ไม่ได้รับการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน จากทั้งผู้มีสิทธิและนายทะเบียนของส่วนราชการต้นสังกัด เช่น การไม่แจ้งข้อมูลการจดทะเบียนหย่า การออกจากราชการ หรือโอนย้ายหน่วยงานใหม่ เป็นต้น

สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ

ล่าสุด กรมบัญชีกลางจึงออกมาย้ำให้ ข้าราชการผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ตรวจสอบสิทธิการเบิกจ่ายตรง สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล เพื่อรักษาสิทธิของตนเอง และลดผลกระทบที่เกิดจากการไม่พบสิทธิในระบบ

ขอย้ำให้ผู้มีสิทธิ ตรวจสอบข้อมูลของตนเองและบุคคลในครอบครัว ก่อนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดจากการไม่พบสิทธิในระบบ นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ เบิกตรง

สำหรับการตรวจสอบสิทธิการเบิกจ่ายตรง สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ สามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทาง คือ

  • แอพพลิเคชั่น CGD iHealthCare โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่าน App Store คลิกที่นี่ หรือ Google Play คลิกที่นี่
  • ระบบ e-filing ของกรมบัญชีกลาง

สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ

ตรวจสอบสิทธิระบบ e-filing

สำหรับการตรวจสอบสิทธิในระบบ e-filing ต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1. เข้าใช้งานระบบ e-filing ได้ 2 ช่องทาง โดยระบบ e-filing สามารถแสดงผลได้บนเว็บเบราเซอร์ Chrome

  • เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง https://mbdb.cgd.go.th/wel/ แล้วกดปุ่ม “ที่นี่” ซึ่งอยู่ท้ายข้อความ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและผู้รับบำเหน็จบำนาญสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านระบบ E-Filing สำหรับการตวรจข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
  • เว็บไซต์ระบบการยื่นขอรับบำเน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิสก์ http://pws.cgd.go.th/EFiling/login.jsf

2.เมื่อเข้าระบบแล้ว จะปรากฎหน้าต่าง e-filing จากนั้น ทำการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน

กรณียังไม่ลงทะเบียน ให้เข้าลงทะเบียนก่อน โดยการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานใน e-filing สามารถดำเนินการได้เฉพาะเจ้าของสิทธิเท่านั้น และเมื่อมีการ Login เข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะให้มีการเปลี่ยนรหัสผ่านก่อน

3.เมื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมนู “สอบถามข้อมูลทะเบียนประวัติ” เพื่อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

4. ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบสิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ข้อมูลทะเบียนประวัติ และแก้ไขที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมลได้

5. เมื่อข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กด “ถูกต้อง” เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล

 

เงื่อนไข

ผู้ตรวจสอบสิทธิเบิกตรง สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ ผ่านระบบ e-filing จะสามารถแก้ไขข้อมูล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลที่ไม่ถูกต้อง ได้ด้วยตนเอง

แต่หากข้อมูลอื่นๆ ไม่ถูกต้อง เช่น การแจ้งข้อมูลการจดทะเบียนหย่า หรือมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล ขอให้แจ้งนายทะเบียนต้นสังกัด เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

สำหรับส่วนราชการ หากมีการออกคำสั่งให้ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำออกจากราชการ หรือโอนย้ายหน่วยงาน ขอให้ส่งคำสั่งให้นายทะเบียนของส่วนราชการ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดรอบประมวลผลการขึ้นสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในวันที่ 4 และ 19 ของทุกเดือน

 

สอบถามรายละเอียด

สำหรับข้าราชการหรือผู้ใดต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

  • เฟสบุ๊ก สวัสดิการข้าราชการ
  • กองสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง โทร 02 127 17000 ต่อ 6225 หรือ 4366
  • Call Center กรมบัญชีกลาง โทร 02 270 6400 ในวันและเวลาราชการ

รพ.

เพิ่มเกณฑ์ติดโควิด-19 นอนโรงพยาบาลเอกชนได้

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ล่าสุดกรมบัญชีกลางยังได้ออกหลักเกณฑ์เพิ่มเติม สำหรับผู้มีสิทธิเบิกจ่าย สวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการ หรือบุคคลในครอบครัวที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ หากเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเอกชน และแพทย์มีความเห็นว่าเสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ทั้งประเภทผู้ป่วยนอก และประเภทผู้ป่วยใน

โดยกรณีผู้ป่วยในเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

1.กรณีติดเชื้อโควิด-19 การเบิกค่ารักษาพยาบาลจะครอบคลุมตั้งแต่สถานพยาบาลเอกชนรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน จนถึงสิ้นสุดการรักษา รวมถึงการส่งตัวผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนแห่งอื่นที่ได้จัดเตรียมไว้

แต่หากปฏิเสธการย้ายไปยังสถานพยาบาลเอกชนที่จัดเตรียมไว้ หรือประสงค์จะย้ายไปรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลของเอกชนแห่งอื่น ค่ารักษาพยาบาลภายหลังจากนั้น จะไม่สามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้

2.กรณีไม่ติดเชื้อโควิด-19 การเบิกค่ารักษาพยาบาลจะครอบคลุมตั้งแต่สถานพยาบาลเอกชนรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยใน จนถึงผู้ป่วยได้รับแจ้งผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19

หากมีความจำเป็นต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน หลังจากที่ได้รับการยืนยันว่าไม่ติดเชื้อ ให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน พ.ศ. 2560

อ่านข่าวเพิ่มเติม