Business

วันนี้ยกเว้น ‘ค่าทางด่วน’ เนื่องในวันหยุดวิสาขบูชา


“กทพ.” ยกเว้นค่าทางด่วน 3 สาย 3 วันในเดือนนี้ เนื่องในโอกาส “ฉัตรมงคล-วิสาขบูชา-พืชมงคล” ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานฉบับใหม่

S 90054663

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) ให้ประชาชนเนื่องในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล, วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา และวันจันทร์ที่11 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันพืชมงคล

โดยด่านเก็บเงินที่มีการยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางมีดังนี้

  • ทางด่วนเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน
  • ทางด่วนศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน
  • ทางด่วนอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) จำนวน 10 ด่าน

การยกเว้นค่าผ่านทางด่วนทั้ง 3 สายทาง เป็นไปตามหลักการในสัญญาสัมปทานทางด่วนฉบับแก้ไขใหม่ โดยมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ได้เห็นชอบการแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวกำหนดให้บริษัทผู้รับสัมปทานให้ความร่วมมือในการยกเว้นค่าผ่านทางด่วนในวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางพิเศษได้รับประโยชน์ โดยจะได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางด่วนทั้ง 3 สายทางในวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศกำหนด ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ 19 วัน อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี และต่อมากระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคมเพื่อยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันหยุดดังกล่าวตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550

ทางด่วน

อย่างไรก็ตาม การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในวันที่ 4, 6 และ 11 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีในช่วงนี้ กทพ. มิได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างเต็มรูปแบบ เพราะอยู่ในระหว่างประกาศ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จึงมิได้มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดการเดินทางของประชาชน หากแต่เพื่อรักษาประโยชน์แก่ประชาชนผู้จำเป็นต้องใช้ทางด่วน รวมถึงรถขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ที่จะต้องเดินทางในวันเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้ ในระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ซึ่งเป็นช่วงกำหนดเวลาห้ามประชาชนเดินทางออกนอกเคหสถานตาม พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น กทพ. จะจำกัดการให้บริการสำหรับทางด่วนทุกสายทาง เว้นแต่รถที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดฯ