Business

ด่วน! ‘รถไฟ’ งดเดินรถ 14 ขบวน รับข้อกำหนดห้ามเดินทางข้ามจังหวัด


ด่วน! “รถไฟ” เด้งรับข้อกำหนดห้ามเดินทางข้ามจังหวัด สั่งงดเดินรถ 14 ขบวน เริ่มตั้งแต่วันนี้ (3 พ.ค.) เป็นต้นไป

S 10772500

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผยว่า ตามราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 5) ข้อ 5 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น ซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งต้องรับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้การเดินทางต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่าปกติ และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ดังนั้น การรถไฟฯ จึงได้ปรับแผนการให้บริการเดินขบวนรถในเส้นทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตั้งแต่วันนี้ (3 พ.ค.) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ ขบวนรถเร็ว และขบวนรถโดยสารเชิงสังคม ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 14 ขบวน ที่มีต้นทางปลายทางข้ามเขตจังหวัดทั้งหมด ดังนี้

 1. ขบวนรถเร็วที่ 135 กรุงเทพ – อุบลราชธานี
 2. ขบวนรถเร็วที่ 136 อุบลราชธานี – กรุงเทพ
 3. ขบวนรถธรรมดาที่ 201 กรุงเทพ – พิษณุโลก
 4. ขบวนรถธรรมดาที่ 202 พิษณุโลก – กรุงเทพ
 5. ขบวนรถธรรมดาที่ 257 ธนบุรี – น้ำตก
 6. ขบวนรถธรรมดาที่ 258 น้ำตก – ธนบุรี
 7. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 415 นครราชสีมา – หนองคาย
 8. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 418 หนองคาย – นครราชสีมา
 9. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 421 นครราชสีมา – อุบลราชธานี
 10. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 426 อุบลราชธานี – นครราชสีมา
 11. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439 ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่
 12. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 440 ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย
 13. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 489 คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี
 14. ขบวนรถท้องถิ่นที่ 490 สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม

963366

สำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันโรงตามที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารที่สถานีรถไฟทุกแห่ง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง  การรถไฟฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้