ดูหนังออนไลน์
Business

‘คนร.’ เห็นชอบแผนแก้ปัญหา ‘การบินไทย’ สั่งชงเรื่องให้ ครม. พิจารณาต่อ


“คนร.” เห็นชอบหลักการแผนแก้ปัญหา “การบินไทย” ฝ่าวิกฤติ สั่งคมนาคมชงเรื่องเข้า ครม. ต่อ

นายประภาศ คงเอียด

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ครั้งที่ 1/2563 วันนี้ (29 เม.ย.) ว่า

ที่ประชุม คนร. ครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของ คนร. ภายใต้ พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 โดย คนร. ตาม พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ นี้ มีหน้าที่สำคัญในการเสนอแนะนโยบายในการพัฒนาการกำกับดูแล และการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ รวมทั้งจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจที่จะเป็นแผนที่กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง และนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจในภาพรวมฉบับแรกของประเทศไทย

นอกจากนี้ คนร. ชุดนี้จะกำกับดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจผ่านระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ และกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใสและตรวจสอบได้

S 38150165

สำหรับการประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2563 นี้ ได้พิจารณาในเรื่องดังนี้

1.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อผลักดันงานเร่งด่วนของ คนร. ได้แก่ คณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ โดยมีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ และคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

2.พิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังมาแล้ว ซึ่ง คนร. เห็นด้วยในหลักการของแผนดังกล่าวที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวของการบินไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การบินไทยสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนของประเทศได้อย่างยั่งยืน และได้มอบให้กระทรวงคมนาคมนำเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป