Business

‘กรมธุรกิจพลังงาน’ เผยโควิดฉุดยอดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงไตรมาสแรกดิ่ง!


“กรมธุรกิจพลังงาน” เผยยอดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในไทยไตรมาส 1/2563 เฉลี่ยต่อวันลดลง 7.5% หลังโควิดระบาด ชี้น้ำมันเครื่องบินหนักสุดร่วง 17%

นางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า ภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวันรอบ 3 เดือน ของปี 2563 (มกราคม – มีนาคม) ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 7.5% โดยกลุ่มน้ำมันเบนซินลดลง 2.3% กลุ่มดีเซลลดลง 2.9% น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) ลดลง 17.4% น้ำมันเตาลดลง 29.%9 น้ำมันก๊าดลดลง 2.5% LPG ลดลง 11.7% และ NGV ลดลง 17% โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 จึงทำให้ประเทศไทยต้องประกาศพ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด โดยมีมาตรการ Lock down จึงส่งผลให้เศรษฐกิจที่ชะลอตัว

GettyImages น้ำมัน141

โดยยอดใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 31.1 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนคิดเป็น 2.3% โดยกลุ่มแก๊สโซฮอล์มีปริมาณการใช้ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 30.3 ล้านลิตร/วัน คิดเป็น1.6% ขณะที่น้ำมันเบนซิน มีการใช้ลดลงเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 0.8 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลง21.8%

ขณะที่ยอดใช้น้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ พบว่า แก๊สโซฮอล์อี 20 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมากที่สุดอยู่ที่ 6.5 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 3.8% เนื่องจากมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์ 95 เฉลี่ยอยู่ที่ 3.01 บาท/ลิตร รองลงมาเป็นแก๊สโซฮอล์ 95 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 14.0 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น 2.5% เนื่องจากแก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 มีราคาใกล้เคียงกันโดยมีส่วนต่างเพียง 0.27 บาท/ลิตร จึงทำให้ผู้บริโภคเลือกใช้น้ำมันชนิดที่มีค่าออกเทนสูงกว่า ขณะที่แก๊สโซฮอล์ 91 มีปริมาณการใช้ลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 8.7 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลง 9.7% และ แก๊สโซฮอล์ อี85 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.1 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลง11.4%

ส่วนยอดใช้น้ำมันกลุ่มดีเซล เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 67.6 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 2.9% โดยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา บี7 มีปริมาณการใช้ลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ 51.5 ล้านลิตร/วัน คิดเป็นอัตราลดลง 22.2% ขณะที่น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 ล้านลิตร/วัน (เริ่มมีการจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562) และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ 6.7 ล้านลิตร/วัน (เริ่มมีการจำหน่ายตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561) โดยปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วดังกล่าว อยู่ในช่วงการดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐที่กำหนดให้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี10 เป็นน้ำมันดีเซลฐานของประเทศ

สำหรับยอดใช้น้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 17.7 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 17.4% เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินอย่างมาก อีกทั้งหลายสายการบินประกาศหยุดให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศตั้งแต่ช่วงกลางเดือน มี.ค.63 เป็นต้นไป เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้ออไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้ความต้องการใช้ลดลงอย่างมาก