Business

อ่านด่วน!! ‘เงินกู้ฉุกเฉิน’ ธ.ก.ส กับ 25 คำถาม-ตอบ ชัดๆกับเรื่องที่ต้องรู้ก่อนลงทะเบียน


25 คำถาม-คำตอบ ควรอ่านให้เข้าใจก่อนลงทะเบียน ธ.ก.ส. ‘เงินกู้ฉุกเฉิน’ ผ่านระบบไลน์ BAAC Family โดยไม่ต้องไปที่ธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดให้ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส ‘โควิด-19’ กู้เงินฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระนาน 24 เดือน โดยเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางไลน์ BAAC Family เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป

0 5

ทั้งนี้ เฟสบุ๊กเพจ ธกส บริการด้วยใจ ได้รวบรวมคำถาม-ตอบ จาก โครงการ ‘สินเชื่อฉุกเฉิน’ สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาตอบเป็นข้อๆ ดังนี้

1. คุณสมบัติของลูกค้าที่ขอสินเชื่อตามโครงการเป็นอย่างไร?

– เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้ว
– เป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.
– อายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี


2. ลูกค้าสามารถขอใช้บริการสินเชื่อผ่านช่องทางใดได้บ้าง?

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ LINE : BAAC Family โดยไม่ต้องไปติดต่อที่ธนาคาร และเมื่อทำการลงทะเบียนแล้วให้รอการนัดหมายจากสาขาต่อไป


3. ลูกค้าต้องเตรียมเอกสาร/ข้อมูลอะไรในการลงทะบียนบ้าง?

– กรณีลูกค้าเดิม เอกสารที่ต้องเตรียม คือ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง
– กรณีลูกค้าใหม่ เอกสารที่ต้องเตรียม คือ บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือของตนเอง ข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ เลขบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. (ถ้ามี)


4. การขอสินเชื่อมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

1. ลูกค้าแสดงความประสงค์ผ่าน LINE: BAAC Family และรอนัดทำสัญญา
2. ธนาคารคัดกรองข้อมูลและนำส่งข้อมูลให้สาขา พร้อมแจ้งการนัดหมายทาง SMS
3. สาขาออกไปทำสัญญาเงินกู้/สอบขึ้นทะบียน ตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ และอนุมัติสัญญาในโปรแกรมช่วยงานภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำสัญญา
4. ธนาคารโอนเงินกู้เข้าบัญชีงินฝากที่มีกับ ธ.ก.ส.
5. ลูกค้าจะได้รับเงินกู้ในวันถัดไปนับจากวันที่อนุมัติ


5. ธนาคารคัดกรองข้อมูลผู้ลงทะบียนก่อนนำส่งข้อมูลให้สาขาในประเด็นใดบ้าง?

ธนาคารจะคัดกรองรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่ซ้ำซ้อนกับธนาคารออมสินและบุคคลล้มละลายออกก่อนนำส่งข้อมูลให้สาขา


6. ลูกค้าสามารถขอวงเงินสินเชื่อสูงสุดได้รายละเท่าไร?

วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 10,000 บาท


7. กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่าไร?

คิดอัตราดอกเบี้ยแบบ Flat Rate ในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อเดือน


8. กำหนดระยะเวลาการชำระคืนอย่างไร?

กำหนดชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันกู้ โดยปลอดการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนด ชำระตามที่มาของรายได้ แบ่งเป็น

รายเดือน (24 งวด 429.17 บาท/งวด)
ราย 3 เดือน (8 งวด 1,287.50 บาท/งวด)
หรือราย 6 เดือน (4 งวด 2,575 บาท/งวด)


9. ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อได้ถึงเมื่อไร?

หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อได้จนกว่าวงเงินจะหมด ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 30 ธันวาคม 2563


10. ลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (8900/TDR) สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ได้หรือไม่?

ลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (8900/TDR) แล้ว หากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถกู้ได้


11. สมาชิกกองทุนพื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ได้หรือไม่?

ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ที่มีสิทธิปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ ครม. วันที่ 7 เมษายน 2553 ไม่สามารถกู้เงินสัญญาใหม่ได้ เนื่องจาก มติ ครม. ไม่ให้ก่อหนี้สินเพิ่มเติม รวมถึงลูกค้าที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ชำระหนี้แทนแล้ว


12. ลูกค้าที่มีหนี้ค้างชำระกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นๆ สามารถกู้เงินตามโครงการนี้ได้หรือไม่?

กรณีมีประวัติค้างชำระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นให้สอบสวนข้อมูลถึงมูลเหตุของการค้างชำระ หากเกิดจากเหตุสุจริตและจำเป็น ให้สามารถให้สินเชื่อโครงการนี้ได้


13. ลูกค้าที่ขอกู้เงินตามโครงการ ต้องตรวจสอบข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) ก่อนการขอกู้เงินหรือไม่ และรายงานข้อมูลเครดิตบูโรด้วยหรือไม่?

– กรณีลูกค้าเงินกู้เดิมไม่ต้องตรวจข้อมูลเครดิต (Credit Bureau)
– กรณีลูกค้าใหม่ให้ตรวจข้อมูลเครดิตทุกราย และธนาคาร ต้องเสนอรายงานข้อมูลเครดิต (Credit Bureau) สินเชื่อโครงการนี้


14. ในครอบครัวเดียวกัน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถขอรับความช่วยเหลือได้มากกว่า 1 คนหรือไม่?

ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถพิสูจน์ได้ว่าแยกการทำกินอย่างชัดเจนและได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อโครงการนี้ได้มากกว่า 1 คน


15. กรณียังไม่เป็นลูกค้า ต้องสมัครเป็นลูกค้าที่สาขาตามภูมิลำเนาหรือไม่?

– กรณีที่ยังไม่ป็นลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถขอใช้บริการสินเชื่อตามสาขาที่ระบุจากการลงทะเบียน ผ่านระบบ LINE : BAAC Family
– กรณีลูกค้าเดิม ต้องใช้บริการตามสาขาที่ตนสังกัดเป็นลูกค้า เท่านั้น


16. ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้อื่นในการลงทะเบียนได้หรือไม่?

ในการลงทะบียนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของผู้อื่นลงทะเบียนได้ แต่ต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่จะใช้สำหรับรับการนัดหมายหรือติดต่อกับธนาคารด้วย


17. หากไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถใช้บัญชีเงินฝากที่ธนาคารอื่น ได้หรือไม่?

ลูกค้าจะต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. เพื่อรับโอนเงินกู้ กรณีไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถลงทะเบียนได้และให้รอการนัดหมายเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากจาก ธ.ก.ส.


18. หากกู้เงินตามโครงการฯ นี้กับธนาคารออมสินแล้ว สามารถขอสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. ได้อีกหรือไม่?

ไม่ได้ เนื่องจากโครงการนี้เป็นนโยบายให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลผ่าน ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน โดยมีวัตถุประสงค์เดียวก้น ดังนั้น จึงสามารถขอสินเชื่อได้จากธนาคารใครธนาคารหนึ่งเท่านั้น


19. หากต้องการขอสินเชื่อในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่กี่ยวข้องกับการประสบปัญหาและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สามารถขอกู้สินเชื่อโครงการนี้ได้หรือไม่?

ไม่ได้ เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้ต้องการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เท่านั้น


20. หากต้องการสินเชื่อผู้ประกอบการต้องขอสินเชื่อโครงการใด?

สามารถติดต่อขอสินเชื่อตามมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อเป็นเงินทุนสำหรับเสริมสภาพคล่องและลงทุน


21. หากกู้เงินตามโครงการฯ นี้ และชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถขอสินเชื่อตามโครงการนี้ได้อีกหรือไม่?

ไม่ได้ เนื่องจากโครงการนี้ป็นนโยบายให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล โดยกำหนดสิทธิ์การขอสินเชื่อได้เพียงครั้งเดียวตลอดระยะเวลาโครงการ ดังนั้น เมื่อกู้เงินตามโครงการฯ นี้ และชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถขอสินเชื่อตามโครงการนี้ได้อีก


22. หากกู้เงินตามโครงการฯ นี้ แล้ว แต่น้อยกว่า 10,000 บาท จะขอกู้เพิ่มจนเต็มวงเงินได้หรือไม่?

ไม่ได้ เนื่องจากโครงการนี้เป็นนโยบายให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล โดยกำหนดสิทธิ์การขอสินเชื่อได้เพียงครั้งเดียวตลอดระยะวลาโครงการ ดังนั้น เมื่อกู้เงินตามโครงการฯ นี้แล้ว ไม่สามารถขอสินเชื่อตามโครงการนี้ได้อีก


23. บุคคลในครอบครัวเกษตรกร หมายถึงใครบ้าง?

บุคคลในครอบครัวเกษตรกร ในนิยามของโครงการนี้ หมายถึง คู่สมรส, บิดา มารดา, บุตรและคู่สมรส หลาน, ปู่ย่า ตายาย, พ่อตา แม่ยาย, ลุง ป้าน้า อา ที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19


24. กรณีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถมาตามนัดหมายได้ ต้องดำเนินการอย่างไร?

กรณีผู้ลงทะเบียนมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาตามนัดหมายได้และแจ้งธนาคารล่วงหน้าแล้ว สามารถน้ดหมายใหม่เพื่อทำสัญญากู้เงินได้อีก 1 ครั้งถ้ายังไม่มา ให้ถือว่าไม่ประสงค์ดำเนินการ


25. ถ้าผู้ลงทะเบียนไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ เช่น ไม่มีโทรศัพท์มือถือ ไม่มีโปรแกรม LINE เป็นต้น ต้องทำอย่างไร?

คำตอบ ถ้าผู้ลงทะเบียนไม่สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถให้บุคคลที่ใกล้ชิด ได้แก่ บุตรหลาน เพื่อนบ้าน หรือพนักงาน ธ.ก.ส. ลงทะเบียนผ่านระบบ LINE : BAAC Family ให้ได้

This slideshow requires JavaScript.

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight