Business

ด่วน! ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งปิดโรงแรมทุกประเภท เว้นโรงแรมใช้เป็นรพ.สนาม


ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งปิดโรงแรมทุกประเภทเริ่ม 4 เม.ย.นี้เป็นต้นไป ยกเว้นโรงแรมที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม 

นายภัคพงศ์ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ออกคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2109 หรือโรคโควิด-19

โดยมีคำสั่งปิดโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่า ด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภทและสถานประกอบการในลักษณะเดียวกัน ยกเว้นโรงแรมซึ่งทางราชการใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่พักเพื่อสังเกตอาการ หรือใช้เพื่อประโยชน์อื่นใดในทางราชการในการแก้ไขปัญหาตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับโรงแรมที่มีผู้เข้าพักอยู่ก่อนที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้พักต่อไปจนกว่าผู้เข้าพักจะแจ้งออกจากห้องพักจนหมด แล้วให้ปิดทันที โดยไม่ให้มีการรับผู้เข้าพักเพิ่มอีกทั้งนี้ให้โรงแรมที่ยังมีนักท่องเที่ยว หรือผู้เดินทางเข้าพักอยู่ต้องแจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เข้าพัก ให้ที่ทำการปกครองอำเภอทราบ เพื่อตรวจคัดกรองผู้เข้าพักทุกคน

หากผู้เข้าพักคนใดมีอาการเข้าข่ายที่ต้องเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จะต้องถูกส่งไปแยกกักกักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการยังสถานที่ที่จังหวัดกำหนด

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้จะมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ. ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและอาจได้รับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ. ศ. 2548 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ. ศ. 2548 (ฉบับที่ 1)

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายนพ. ศ. 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นสั่ง

ปิดโรงแรม

โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ สมาคมโรงแรมหาดป่าตอง สมาคมโรงแรมกะตะกะรน สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมที่พักบูติคจังหวัดภูเก็ต สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต ได้ร่วมกันยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้พิจารณาดำเนินการปิดกิจการโรงแรมเป็นเวลา 60 วัน

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight