Business

‘ลิสซิ่ง’ พักหนี้ 3-6 เดือน อุ้ม ‘คนขับแท็กซี่’ ฝ่าวิกฤตไวรัส  

“กรมขนส่งฯ” ช่วยอุ้ม “แท็กซี่” ช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด เจรจา “ลิสซิ่ง” พักชำระหนี้เช่าซื้อรถ 3-6 เดือน แนะ ‘คนขับ’ ลงทะเบียนรับเงินชดเชยรายได้ในเว็บเราไม่ทิ้งกัน

จิรุตม์ วิศาลจิตร282

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติงดการเดินทาง ผู้โดยสารคนไทยก็มีจำนวนน้อยลงเพราะเริ่มทำงานที่บ้านมากขึ้น

ด้วยสถานการณ์ดังกล่าว กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก ได้เสนอมาตรการช่วยเหลือด้านพลังงานให้กับผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ ซึ่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติให้ขยายการช่วยเหลือด้านพลังงาน โดยให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขยายระยะเวลาในการอุดหนุนราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV) สำหรับรถโดยสารสาธารณะ (รถบัส) รถตู้โดยสารสาธารณะ รถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) รถสามล้อรับจ้าง ที่ถือบัตรส่วนลด ที่ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะได้

S 9142283 0

นอกจากนี้ จากการหารือร่วมกับ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และสมาคมประกันวินาศภัย กรมการขนส่งทางบกได้ข้อสรุปมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ ดังนี้

สถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีมาตรการพักชำระหนี้ได้ระยะเวลา 6 เดือน และสามารถขอขยายเวลาชำระหนี้ออกไปอีกได้ไม่เกิน 96 เดือน โดยรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามที่ ธปท. กำหนด

สำหรับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NON-BANK) หรือบริษัท Leasing ที่ปล่อยกู้กับผู้เช่าซื้อรถยนต์ เบื้องต้นจำนวน 15 แห่ง มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านสินเชื่อ ทั้งการพักชำระหนี้ 3-6 เดือน และขยายเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 เดือน ตามข้อเสนอของกรมการขนส่งทางบกและผู้ประกอบการขนส่ง ครอบคลุมรถโดยสารและรถบรรทุก ทั้งประเภทไม่ประจำทางและประจำทาง รวมถึงรถแท็กซี่ และรถรับจ้างประเภทอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้เงื่อนไขมาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวขึ้นอยู่กับศักยภาพของสถาบันการเงินแต่ละรายด้วย

DSC 2883

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาจแจ้งการหยุดใช้รถในช่วงนี้ เพื่อขอรับเบี้ยประกันภัยในช่วงเวลาที่หยุดใช้รถคืนหรือผู้ประกอบการอาจตกลงกับบริษัทผู้รับประกันเพื่อนำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนมาขยายระยะเวลาคุ้มครองได้ โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย แจ้งปรับหลักเกณฑ์การแจ้งหยุดใช้รถตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ให้ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบอาชีพขับรถสาธารณะ สามารถทำหนังสือถึงบริษัทประกันภัยเพื่อแจ้งหยุดใช้รถได้โดยตรงกับบริษัทประกันภัย โดยมีเงื่อนไขระยะเวลาในการแจ้งหยุดใช้รถต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน

รวมทั้งรัฐบาลยังมีมาตรการชดเชยรายได้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งรวมถึงผู้ขับรถแท็กซี่ด้วย โดยสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com อีกทั้งกรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างขอให้กรมบัญชีกลางพิจารณาให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถใช้ได้กับผู้ประกอบการขนส่งภาคเอกชน (รถร่วม)

มาตรการช่วยเหลือ corona 01