ดูหนังออนไลน์
Business

‘บางกอกโพสต์’ ประกาศขาย ‘โรงพิมพ์-อาคารสำนักงาน’ ล้างหนี้

“บางกอกโพสต์”ประกาศขายทรัพย์สิน” ศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย บางนา และอาคารสำนักงานคลองเตย มูลค่า 1,599-1,685 ล้านบาท หลังขาดทุนหลายปี พร้อมเช่ากลับพื้นที่อาคารบางส่วนเพื่อทำธุรกิจเดิม 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารบริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ว่าได้มีมติอนุมัติให้บริษัท

1. การขายสินทรัพย์ของศูนย์การพิมพ์และจัดจำหน่าย (บางนา) ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และเครื่องจักรอุปกรณ์ มูลค่ารวม 424.3 -509.5 ล้านบาท ประกอบด้วยที่ดิน 261.2 ล้านบาท อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 107.3 ล้านบาท
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 55.8 ล้านบาท (มูลค่าบังคับขาย – แยกชิ้นส่วน) หรือ 141.0 ล้านบาท (มูลค่าตลาดตามสภาพการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน)

2. อาคารสำนักงาน (คลองเตย) มูลค่ารวม 1,175.0 ล้านบาท ประกอบด้วย ที่ดิน 859.2 ล้านบาท อาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ 315.8 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวม 1,599.3 -1,684.5 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงตามราคาประเมิน

บริษัทจะเสนอมติดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คาดว่าจะสามารถจำหน่ายสินทรัพย์รายการใดรายการหนึ่ง หรือ หลายรายการภายในระยะเวลา 12 เดือน  เชื่อว่าจะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นมากเสมือนเป็น Cash Company แต่เงินดังกล่าวจะนำไปใช้ในการชำระคืนหนี้สินเป็นส่วนใหญ่ ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับธุรกิจต่อไป

ทั้งนี้ทาง POST ให้เหตุผลว่าสาเหตุที่ต้องขายสินทรัพย์ เนื่องจากบริษัทประสบภาวะขาดสภาพคล่อง เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานติดต่อกันหลายปี สาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไป จากสื่อสิ่งพิมพ์ไปยังสื่อออนไลน์ รวมถึงการชะลอตัวของสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งส่งผลให้งบโฆษณาสื่อ
สิ่งพิมพ์ลดลง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้น

ยังมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน (คลองเตย) ด้วยอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เหมาะสม แต่พื้นที่ใช้สอยรวม เท่ากับ 35,483 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่อาคารสำนักงาน 9,000 ตารางเมตร อาคารบริการ 3,075 ตารางเมตร อาคารสำนักพิมพ์ 11,696 ตารางเมตร และอาคารจอดรถ 11,712 ตารางเมตร  ปัจจุบันพื้นที่ใช้สอยรวมเกินความต้องการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงให้ปรับลดเหลือพื้นที่ใช้สอยเท่าที่จำเป็น  อยู่ระหว่างการพิจารณาปริมาณพื้นที่ที่จะเช่ากลับไม่เกิน 50% ของพื้นที่รวม และจะจ่ายค่าเช่าไม่เกินการคำนวณตามอัตราค่าเช่าและค่าบริการที่เหมาะสมซึ่งอยู่ระหว่าง 350-400 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

ภายหลังการทำรายการ บริษัทจะดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที่กำหนด โดยควบคุมต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ต่อการดำเนินงาน ควบคู่กับการพัฒนาช่องทางดิจิทัลและสื่อออนไลน์ สร้างรายได้จากแบรนด์ และมุ่งเน้นลูกค้าให้มากขึ้น  บริษัทยังคงมีลักษณะการประกอบธุรกิจปกติเช่นเดิม ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะหรือนโยบายการประกอบธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ

นอกจากนี้ หากการดำเนินการสำเร็จจะช่วยลดความเสี่ยง ในการบริหารโครงสร้างเงินทุน เนื่องจากมีเงินทุนหมุนเวียนเข้ามา ทำให้บริษัทสามารถลดภาระหนี้สิน และรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทได้อย่างทันท่วงที

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight