Business

‘ทุนธนชาต’ ปลื้มได้รับผลสำรวจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระดับ ‘ดีเลิศ’

TCAP ปลื้ม ได้รับรางวัลการกำกับดูแลกิจการที่ดีระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562  และยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนน 97 คะแนน จากการจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยว่า นับเป็นอีกปีหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจของ TCAP ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้รับผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” จาก “โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019: CGR)” ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการ โดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ทำการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 677 บริษัท

 

7590346

มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลการสำรวจอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นกลุ่มที่คะแนนสูงสุดอยู่เพียง 177 บริษัท โดย TCAP เป็นหนึ่งบริษัทในกลุ่ม “ดีเลิศ” และได้รับตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ 5 ดาว

นอกจากนี้ TCAP ยังได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนน 97 คะแนน จาก “โครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (AGM Checklist)” จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  ซึ่งเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

จากผลสำรวจและการประเมินสะท้อนให้เห็นว่า TCAP ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถึงการดำเนินงานของ TCAP ทั้งที่ผ่านมาและในอนาคต

759032

ทั้งนี้ TCAP มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ TCAP เป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งปรับปรุงจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติ สำหรับบุคลากรในองค์กร อีกทั้งมีการเสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ทั้งในเชิงนโยบายและการดำเนินกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ ให้กับพนักงานในกลุ่มธนชาตอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

เริ่มตั้งแต่การออกแบบหลักสูตรอบรมต่างๆ ที่จะมีการสอดแทรกเนื้อหาการปฏิบัติงานที่อยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ โดยเฉพาะหลักสูตรปฐมนิเทศ ที่มุ่งเน้นให้พนักงานที่เข้าร่วมงานกับกลุ่มธนชาตตระหนัก ถึงการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึงได้เพิ่มศักยภาพช่องทางการอบรมผ่านสื่อ E-learning ให้พนักงานได้เข้าถึงการอบรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานได้ง่ายขึ้น และมีการทดสอบความเข้าใจเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้ ยังมีโครงการ “ธนชาต…ทำได้ ธรรมดี CG…ริเริ่ม เติมธรรม” โดยใช้วีดิทัศน์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารแก่พนักงานผ่านระบบโทรทัศน์ภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายอันสำคัญ ในการให้บุคลากรทุกคนในองค์กรเข้าใจการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight