Business

อย. ขานรับธุรกิจรีฟิล ติวเข้มผู้ประกอบการร่วมกระแสโมเดล BCG

อย. จัดติวเข้มผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย พัฒนาผู้ประกอบการให้ได้รับความรู้ในการประกอบธุรกิจรีฟิลได้อย่างถูกต้อง คาดมีผลบังคับใช้ปีนี้ 

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กระแสธุรกิจรีฟิลมีการตื่นตัวและได้รับการขานรับจากทั้งภาคประชาชนและภาคเอกชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำเอาบรรจุภัณฑ์เดิมกลับมาเติมผลิตภัณฑ์ซ้ำใหม่ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข อาทิ ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดเหลว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น เป็นต้น

ธุรกิจรีฟิล

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน จึงได้กำหนดแนวทางในการกำกับดูแลการแบ่งขายวัตถุอันตรายด้วยวิธีรีฟิล (refill station) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ที่ อย. รับผิดชอบเพื่อแบ่งขาย ณ จุดบริการ โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในปีนี้

ทั้งนี้ อย. จึงได้จัดอบรมผู้ประกอบการ พนักงานเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแบ่งขายวัตถุอันตรายชนิดที่ 1 ณ จุดบริการ (refill station) วันนี้ (21 มิ.ย. 2567) ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น สำหรับผู้ประกอบการ และอบรมทางไกลVDO Conference ผ่านระบบ Zoom Meeting สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช

การอบรมดังกล่าว เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ได้รับความรู้ในการประกอบธุรกิจรีฟิลได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้ประกอบการภาคเอกชน ผู้สนใจธุรกิจรีฟิลและเจ้าหน้าที่จากทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมประมาณ 300 คน

อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมการประกอบกิจการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามแผนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในครั้งนี้จะช่วยให้ภาคประชาชนและภาคเอกชน หันมาใช้สิ่งของหรือทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด โดยใช้หลักการรีฟิลนำกลับมาใช้ซ้ำตามหลักการหมุนเวียน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo