Business

ไรเดอร์เฮ! ‘พิพัฒน์’ ช่วยแก้ปัญหา ค่ารอบ-สัญญาไม่เป็นธรรม พร้อมผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานอิสระ

ไรเดอร์เฮ! “พิพัฒน์” สั่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาช่วยแก้ปัญหา ค่ารอบ-สัญญาไม่เป็นธรรม พร้อมเร่งผลักดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานอิสระ

นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ที่มีอยู่กว่า 500,000 คนทั่วประเทศ ที่ได้ร้องเรียนผ่านสมาคมไรเดอร์มายังกระทรวงแรงงาน เช่น ค่ารอบที่ไม่เท่ากันของแต่ละแพลตฟอร์ม สัญญาของบริษัทแพลตฟอร์มที่ไม่เป็นธรรม การถูกปิดระบบรับงาน และยังขอให้ออกกฎหมายคุ้มครองอาชีพไรเดอร์

ซึ่งที่ผ่านมากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เชิญผู้แทนบริษัทแพลตฟอร์มต่าง ๆ มาพูดคุยเพื่อเปิดช่องทางการร้องเรียนให้กับไรเดอร์ผ่านแอปพลิเคชัน รวมทั้งเจรจากับบริษัทให้เปิดระบบรับงานในกรณีที่ถูกปิดระบบด้วย

พิพัฒน์

ตั้งอนุกรรมการศึกษาแก้ปัญหา-ดันกฎหมายคุ้มครองแรงงานอิสระ

สำหรับการผลักดันกฎหมายคุ้มครองไรเดอร์นั้น ถือเป็นมิติใหม่ที่กระทรวงแรงงานได้เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. …ให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว ซึ่งร่างกฎหมายนี้มีบทบัญญัติที่จะคุ้มครองและส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ด้วย

ส่วนปัญหาค่ารอบและสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้หารือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

โดยจะเสนอตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการลดค่ารอบ สัญญาและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดขึ้นโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งจะมีผู้แทนจากสมาคมไรเดอร์ไทยร่วมเป็นคณะทำงานด้วย

พิพัฒน์

ชวนสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.40

นายภูมิพัฒน์ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกรทะรวงแรงงานห่วงใยพี่น้องไรเดอร์ทุกคน โดยกำชับให้หน่วยงานของกระทรวงแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นคนกลางรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อนำมาเข้ามาแก้ไข

พร้อมทั้งเชิญชวนให้ไรเดอร์สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นระบบประกันสังคมภาคสมัครใจ ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานและสูญเสียรายได้ หรือเสียชีวิต

พิพัฒน์

อ่านข่าาวเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่

Avatar photo