Business

กรมการท่องเที่ยว ชูมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จุดขายใหม่ ‘ท่องเที่ยวชุมชน’

กรมการท่องเที่ยว เร่งปั้นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จุดขายใหม่การท่องเที่ยวชุมชน ตอบโจทย์การท่องเที่ยวคุณภาพ มุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เมืองรองตามนโยบายรัฐบาล

นางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ รองอธิบดี กรมการท่องเที่ยว เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหลักสูตรการอบรมพัฒนามัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะในการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่องเที่ยวชุมชน

นางสาววิภารัตน์กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในท้องถิ่นหรือชุมชนที่ได้รับการประกาศเขตพื้นที่ฯ ไปแล้ว ได้เตรียมความพร้อมเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพัฒนาเพิ่มศักยภาพและทักษะให้กับมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้ว

ทั้งนี้ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมีแนวโน้มได้รับความนิยมมากขึ้น จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ต้องการเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ต่าง ๆ ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติ และเรียนรู้ถึงมีอัตลักษณ์ วัฒนธรรมที่โดดเด่น ของชุมชน

วิภารัตน์ ธาราธีรภาพ
วิภารัตน์ ธาราธีรภาพ

จึงนับเป็นโอกาสอันดีของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ในการให้การต้อนรับ ดูแล บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของท้องถิ่นหรือชุมชนได้อย่างภาคภูมิใจ

ขณะเดียวกัน ยังเป็นนโยบายที่นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้ให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้เสริม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน และสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว

ปัจจุบัน มีชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 เพื่อให้มัคคุเทศก์ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ จากภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย ได้ส่งบุคลากรมาร่วมอบรม จำนวน 15 ชุมชน ดังนี้

111 3

1. ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด

2. ชุมชนบ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา

3. ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี

4. ชุมชนบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี

5. ชุมชนเมืองโบราณทวารวดี-อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

6. ชุมชนเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย

7. ชุมชนบ้านรวมไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8. ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี

9. ชุมชนบ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย

10. ชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

11. ชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่

12. ชุมชนบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร

13. ชุมชนบ้านท่ามะโอ จ. ลำปาง

14. ชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo