Business

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทดลองเปิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการ Soft Opening วันที่ 28 กันยายน 2566

นายกิตติพงศ์ กิตติขจร ผู้อำนวยการ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) กล่าวว่า ทสภ. ทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 เป็นครั้งแรก โดยมีผู้โดยสารสมมุติ จำนวน 180 คน พร้อมสัมภาระเดินทางเพื่อทดสอบการปฏิบัติการทั้งระบบระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและอาคาร SAT-1 ซึ่งมีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนอากาศยานพร้อมลูกเรือและเจ้าหน้าที่ในการทดลองปฏิบัติการฯ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ ทสภ. ได้รับความร่วมมือจากนายสถานีสายการบินต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นผู้โดยสารสมมุติและเข้าร่วมสังเกตการณ์ รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2 สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสาร สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด คณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ และบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

การทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคาร SAT- 1 ครั้งนี้เป็นการทดลองสถานการณ์และรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน (Aircraft) ผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขาเข้า – ขาออก (Passengers) และผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง (Transfer) กระบวนการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระ (Baggage) และการขนถ่ายสินค้า (Cargo)

2 9

ทั้งนี้ ได้เน้นการทดสอบ 7 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบการตรวจบัตรโดยสาร สายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ การรักษาความปลอดภัย การให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้น การทดสอบสิ่งอำนวยความสะดวก การทดสอบ Minimum Connecting Time (MCT) และการทดสอบการเชื่อมโยงระหว่าง Airport Information Management System (AIMS) กับระบบต่าง ๆ ของ ทสภ.

สำหรับภาพรวมการทดลองปฏิบัติการฯ ในวันที่ 8 กันยายน 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1 6

นอกจากนี้ ยังกำหนดการทดลองปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กันยายน 2566 โดยมีสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ และ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (BFS) เข้าร่วมการทดลองฯ

จากนั้นจะทดลองปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 3 วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 23.00 น. เป็นการทดลองฯ เฉพาะกระบวนการผู้โดยสารขาออกในช่วงเวลากลางคืน โดยมีสายการบินไทยเวียตเจ็ท เข้าร่วมฯ

หลังจากนั้น ทสภ. จะนำข้อขัดข้องต่าง ๆ ในแต่ละกระบวนการมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีความพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการอาคาร SAT-1 แบบ Soft Opening ในวันที่ 28 กันยายน 2566

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo