Business

คนกรุงเฮ! สภากทม. ผ่าน 3 วาระรวด เลื่อนเก็บ ‘ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ’ ออกไปอีก 1 ปี เริ่มเก็บ ต.ค. 67

คนกรุงเฮ! สภากทม. ผ่าน 3 วาระรวด เลื่อนเก็บ “ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ” ออกไปอีก 1 ปี เริ่มเก็บ ต.ค. 67

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา กทม.2 (ดินแดง) วันที่ 6 กันยายน 2566 โดยมีนายวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ

ปรับปรุงค่าธรรมเนียมเก็บขยะให้เหมาะสม

โดยเป็นการขอแก้ไขระยะเวลาบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมาย ว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2562 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565

เนื่องจากกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการมูลฝอยให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ

มุ่งเน้นสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน ร่วมมือลดและคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด สอดคล้องกับสภาวการณ์และภาระค่าใช้จ่ายปัจจุบัน ตลอดจนให้เกิดความเป็นธรรมและจูงใจให้เกิดการแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

เพื่อให้มีระยะเวลาในการดำเนินการดังกล่าว จึงเห็นสมควรแก้ไขระยะเวลาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2565 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ

ผ่าน 3 วาระรวด เลื่อนการเก็บค่าธรรมเนียมออกไปเป็น ต.ค. ปี 67

ข้อบัญญัตินี้ออกมาตั้งแต่ปี 2562 ที่ผ่านมามีการปรับเลื่อนหลายครั้ง ที่ขอแก้ครั้งนี้ คือ ขอปรับการบังคับใช้ออกไปอีก 1 ปี เนื่องจากภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในปัจจุบัน และไม่ได้มีแรงจูงใจในการแยกขยะให้กับประชาชนเลย ร่างฉบับใหม่จะมีการเพิ่มเรื่องการแยกขยะเข้าไป

“ที่ผ่านมาเรามีต้นแบบในหลายพื้นที่และจะนำมาสะท้อนในร่างฉบับใหม่ ซึ่งต้องดูให้ถี่ถ้วนก่อนประกาศใช้ต่อไป” นายชัชชาติ กล่าว

ค่าธรรมเนียมเก็บขยะ

นายวิรัช คงคาเขตร ส.ก.เขตบางกอกใหญ่ และนายพีรพล กนกวลัย ส.ก.เขตพญาไท ได้ร่วมอภิปรายในญัตตินี้ เกี่ยวกับประเด็นการให้หน่วยงานภายนอกเข้าทิ้งขยะในพื้นที่กทม. และการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพื่อความสะดวกของประชาชน

จากนั้นที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สามวาระรวด โดยจะประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 เป็นต้นไป

S 61382771 0

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo