Business

‘แรงงานเมียนมา’ อยู่ครบ 4 ปี ตาม MOU เข้าระบบจ้างงานต่อเนื่องได้เลย ไม่ต้องรอ 30 วัน

ไทย หารือ เมียนมา อำนวยความสะดวก “แรงงานเมียนมา” ตาม MOU อยู่ครบ 4 ปี เข้าระบบจ้างงานต่อได้เลย ไม่ต้องรอ 30 วัน

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 กรมการจัดหางาน ประชุมหารือร่วมกับท่านมอง มอง ตาน อธิบดีกรมแรงงาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ  ผ่านระบบ Video Conference เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการแsงงานเมียนมาตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปี ในประเด็น ดังนี้

แรงงานเมียนมา

หารือให้แรงงานกลับเข้าสู่ระบบจ้างงานโดยเร็ว

  1. การอำนวยความสะดวกแรงงานอยู่ครบ 4 ปี ให้กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานโดยเร็ว โดยแรงงานที่วาระการจ้างงานครบ 4 ปีในปีนี้ ที่ประสงค์จะทำงานต่อไป สามารถกลับเข้ามาทำงานครั้งใหม่ โดยที่ระยะเวลาในการเดินทางกลับเมียนมาไม่ต้องถึง 30 วัน และสามารถดำเนินการลงนามสัญญาจ้างได้ในบริเวณแนวชายแดนฝั่งเมียนมา ณ เมืองเมียวดี และ เกาะสอง
  2. ฝ่ายเมียนมาแจ้งให้ทราบว่าสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2566 โดยพิจารณาอนุมัติบัญชีรายชื่อมาแล้ว จำนวน 171 คน
  3. การเตรียมความพร้อมในการออกเอกสาร CI ฝ่ายเมียนมามีความพร้อมที่จะดำเนินการออกเอกสาร CI ให้กับแรงงานเมียนมาจำนวนมาก ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ภายหลังจากที่ฝ่ายไทย ได้เสนอแนวทางการดำเนินการให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณา

แรงงานเมียนมา

แรงงานตาม MOU ทำงานได้ต่อเนื่อง

รัฐบาลไทยได้เปิดโอกาสให้แรงงานตาม MOU ที่ครบ 4 ปี ได้ทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยต่อไป โดยมีแนวทางดำเนินการด้านนโยบายในการบริหารจัดการแรงงาน ให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แรงงานได้รับสิทธิและการคุ้มครองตามกฎหมายไทย

แรงงานเมียนมา

นายไพโรจน์ กล่าวว่า หากนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว มีข้อสงสัยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน doe.go.th และ Facebook : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo