Business

3 มิ.ย. คนกรุงเตรียมนั่ง ‘รถไฟฟ้าสายสีเหลือง’ ฟรี 1 เดือน

3 มิ.ย. คนกรุงเตรียมนั่ง “รถไฟฟ้าสายสีเหลือง” ฟรี 1 เดือน หลังรฟม.เชิญผู้รับสัมปทานคุยรายละเอียด ซักซ้อมการให้บริการ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งความคืบหน้า การตรวจสอบรับรองความปลอดภัยและความพร้อม ในการเปิดให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง โดย วิศวกรอิสระ (ICE) ซึ่งขณะนี้ รฟม. ได้แจ้งให้ บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทาน เร่งดำเนินการปรับปรุงตามความเห็นของ ICE เพื่อให้ระบบความปลอดภัยทั้งหมด รวมถึงการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ให้สามารถจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินทุกรูปแบบตามคู่มือปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากลโดยเร็วที่สุด จากนั้น รฟม. จึงจะอนุมัติให้ผู้รับสัมปทานเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง อย่างเต็มรูปแบบ (Full Operation) เชิงพาณิชย์ได้

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ให้ประชาชนร่วมทดลองใช้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง 3 มิ.ย.

ทั้งนี้ รฟม. ขอยืนยันว่า การกำกับควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถไฟฟ้านั้น  เป็นหัวใจสำคัญและความรับผิดชอบโดยตรงของ รฟม. ที่ไม่อาจละเลยได้

สำหรับข้อเสนอจากผู้รับสัมปทาน ที่จะให้ประชาชนร่วมทดสอบการเดินรถเสมือนจริง (Trial Run) เพื่อสร้างการรับรู้ในการใช้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป โดยมีระยะให้ประช่ชนทดสอบใช้บริการเดินรถเสมือนจริงเป็นเวลา 1 เดือน

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 รฟม. ได้เชิญผู้รับสัมปทานมาร่วมหารือเป็นการเร่งด่วนในรายละเอียดต่างๆ อาทิ ระยะเวลาทดสอบ และช่วงสถานีที่จะพร้อมให้บริการ ฯลฯ พร้อมทั้งกำชับผู้รับสัมปทานจัดฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน ให้มีความพร้อมในการให้บริการ สามารถให้คำแนะนำ และดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วม Trial Run ได้อย่างเต็มที่ โดยเมื่อมีข้อสรุปที่ชัดเจน รฟม. จะประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้ รับทราบโดยทันที

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo