Business

แท็กซี่ ร้องคมนาคม แก้ปัญหารถผิดกฏหมาย-รถหมดอายุ วิ่งผ่านแอปฯ

กระทรวงคมนาคม หารือสมาคมผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ ถกปัญหาความเดือดร้อนจากกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างวิ่งผ่านแอปฯ

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้แทน กระทรวงคมนาคม ให้ นายวรพล แกมขุนทด นายกสมาคมผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ และสมาชิก เข้าพบ เพื่อร่วมหารือถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

วิ่งผ่านแอปฯ

ทั้งนี้ มี นายบัญญัติ คันธา รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมมีความตั้งใจในการช่วยเหลือรถรับจ้างสาธารณะ (แท็กซี่) ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

สรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ สำเนา

ทั้งนี้ พบว่า ปัญหาที่ได้รับการร้องเรียน ได้แก่ ปัญหาการนำรถผิดกฎหมายมาให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ปัญหาการติดตราสัญลักษณ์บนรถที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันให้ชัดเจน ปัญหาการนำรถแท็กซี่ที่หมดอายุมาให้บริการ เป็นต้น

 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม ไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาดังกล่าว จึงได้สั่งการให้กองตรวจราชการ กระทรวงคมนาคม ประสานกับ กรมการขนส่งทางบก เพื่อรวบรวมประเด็นข้อร้องเรียน ข้อมูล เพื่อพิจารณาจัดประชุม โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานอีกครั้งในสัปดาห์หน้า

แท็กซี่1 สำเนา

สำหรับแนวทางแก้ปัญหา จะมีการกำหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุด ให้ภาครัฐสามารถควบคุม กำกับดูแล ให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย มีความปลอดภัยอยู่ภายใต้กติกาเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ ในการอำนวยความสะดวก และเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงการใช้บริการได้ง่ายขึ้น มีราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo