Business

คนระนองเฮ!! ทส. ชงครม. เพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ‘ป่าคลองหัวเขียว-ป่าคลองเกาะสุย’ แก้ปัญหาที่ทำกิน

กระทรวง ทส. เสนอ ครม. เห็นชอบเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าคลองหัวเขียว-ป่าคลองเกาะสุย” หลังยืดเยื้อกว่า 30 ปี ด้าน “วราวุธ” ย้ำสร้างความเข้าใจให้ปชช. ร่วมกันดูแลพื้นที่ป่าชายเลน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากปัญหาการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนองที่ยืดเยื้อมากว่า 30 ปี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้น

ป่าสงวนแห่งชาติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ตนได้มีโอกาสเข้ามารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ และแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของประชาชน โดยการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ดินอยู่อาศัยและทำกิน มุ่งให้สิทธิทำกินเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต

สำหรับเป้าหมายทั้งหมดนี้ เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่และทำกินอย่างถูกต้อง เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี หาเลี้ยงชีพได้อย่างถูกกฎหมาย โดยก่อนหน้านี้ ได้มีโอกาสลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชน ซึ่งตนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมเดินหน้าศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด

S 24952896
วราวุธ ศิลปอาชา

จากรายงานข้อมูลของ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ทราบว่า พื้นที่ชุมชนเมืองระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีประชาชนเข้าอยู่อาศัยโดยไม่มีเอกสารสิทธิที่ดิน ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 วันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 (ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนทุกกรณีทั้งภาครัฐและเอกชน) และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย

ขณะที่พื้นที่บางส่วน กรมป่าไม้ เคยอนุญาตให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และเทศบาลเมืองระนอง เพื่อจัดให้ราษฎรเข้าอยู่อาศัยและจัดให้เป็นย่านการค้าและอุตสาหกรรม มีเนื้อที่รวม 484 ไร่ ซึ่งได้สิ้นสุดการอนุญาตแล้ว และปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมือง จังหวัดระนองขึ้น พร้อมกับมอบหมายให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งรัด ติดตาม ประสานการดำเนินงานทุกขั้นตอน

DJI 0005

พร้อมกันนี้ ได้กำชับให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) หารือกับกรมธนารักษ์ กรมที่ดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ (บางส่วน) และส่งมอบให้กรมธนารักษ์ รับไปดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ชุมชนเมืองระนองตามกฎหมาย

อีกทั้งประสานเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลของพื้นที่ดังกล่าว เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในประเด็นการเพิกถอนและประกาศพื้นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ ในการเร่งดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาและปลดล็อกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

S 24952937

จากนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินหน้าผลักดันกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย บางส่วน ในท้องที่ตำบลเขานิเวศน์ และตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. …. เข้าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบ

ล่าสุดเมื่อวันที่14 มีนาคม 2566 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่ กระทรวง ทส. เสนอ พร้อมทั้งให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไป และนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประกาศกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองหัวเขียวและป่าคลองเกาะสุย (บางส่วน) ตามที่คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณา

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนองได้อย่างถูกต้อง จึงสั่งการให้กรม ทช. ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ให้สามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ของรัฐได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงสามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน และในส่วนของภาคอุตสาหกรรมที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่ สามารถดำเนินการเข้าไปใช้ประโยชน์ตามที่รัฐอนุญาตต่อไป

S 24952899

นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ และดูแลด้านการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนเมืองระนอง รู้สึกยินดีและขอขอบคุณทางรัฐบาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน ชุมชนเมืองระนอง ที่ยืดเยื้อกันมาอย่างยาวนาน จนประสบความสำเร็จ สานฝันให้พี่น้องชุมชนเมืองระนองได้มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน

หลังจากนี้ จะส่งมอบพื้นที่ที่เพิกถอนให้กรมธนารักษ์ รับไปดำเนินการตามกฎหมาย ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับประชาชน สร้างความเท่าเทียม พัฒนาส่งเสริมอาชีพและการใช้ประโยชน์จากที่ดินทำกินให้ได้มากที่สุด เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่า สร้างรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดระนอง

S 11796685

ขณะเดียวกัน เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต มีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งมีอาชีพที่รัฐส่งเสริมและสนับสนุนในปัจจัยด้านต่างๆ สร้างประโยชน์และรายได้แก่ชุมชน ตลอดจนพี่น้องประชาชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดจากพื้นที่

พร้อมช่วยกันดูแลฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนของจังหวัดระนองและบริเวณใกล้เคียง ผ่านกระบวนการปลูกและบำรุงพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม หลังจากใช้ประโยชน์ให้กลับคืนสู่สภาพดังเดิม ผสานกับการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผลทุกมิติ และบรรลุตามเป้าหมายต่อไป

S 24952945
คงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์

ด้านนายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง กล่าวว่า ตนในนามตัวแทนพี่น้องชาวระนอง ต้องขอขอบคุณรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตลอดจนนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ได้ร่วมกันผลักดันและนำเรื่องการขอใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว – ป่าคลองเกาะสุย เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 พร้อม ครม.ให้ความเห็นชอบกรณีดังกล่าวแล้วนั้น

สำหรับพี่น้องชาวระนองอยากให้พื้นที่นี้เป็น ระนองโมเดล ในการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนแปลงอื่น ๆ ของจังหวัดระนอง ซึ่งปัจจุบันไม่มีสภาพป่าแล้ว หากได้รับการผลักดันและแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องชาวระนองและประเทศไทย ในการพัฒนาเศรษฐกิจและรองรับ SEC ที่จะเกิดขึ้นต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo