Business

ข่าวดีผู้เลี้ยงโคนม มิลค์บอร์ด เคาะปรับราคารับซื้อน้ำนมดิบ ชงขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นม-นมโรงเรียน

“มิลค์บอร์ด”ไฟเขียวปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบ ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่สูงขึ้น บรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร พร้อมเสนอ “พาณิชย์” พิจารณาปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นม

นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม หรือ มิลค์บอร์ด (Milk board) ครั้งที่ 1/2566 ว่า จากมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอราคาน้ำนมโคแลผลิตภัณฑ์นม พิจารณาทบทวนการกำหนดราคาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา นั้น

ปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบ

สำหรับในวันนี้คณะอนุกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ได้นำเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางรับซื้อน้ำนมโค หน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและหน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ปี 2566 รวมทั้งหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเรื่อง การทบทวนราคากลางรับซื้อน้ำนมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และ ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ปี 2566 รายละเอียดดังนี้

1. เห็นชอบให้ปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมดิบ หน้าศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบปี 2566 จากกิโลกรัมละ 19 บาท เป็น 21.25 บาท

2. เห็นชอบให้ปรับราคากลางรับซื้อน้ำนมโค หน้าโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ปี 2566 จากกิโลกรัมละ 20.25 บาท เป็น 22.75 บาท

3. ให้คณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอราคาน้ำนมโคและผลิตภัณฑ์นม พิจารณาทบทวนการกำหนดราคากลางรับซื้อน้ำนมโค ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และ ณ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ของต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา

อภัย สุทธิสังข์
อภัย สุทธิสังข์

4. ให้กระทรวงพาณิชย์ พิจารณาแนวทางในการควบคุมราคาปัจจัยการผลิตและราคาอาหารสัตว์

5. ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นม(นมพาณิชย์) ให้เหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งต้นทุนน้ำนมดิบและต้นทุนอื่น ๆ ของผู้ประกอบการ

6. ให้คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน พิจารณาการปรับขึ้นราคาผลิตภัณฑ์นม (นมโรงเรียน) ให้เหมาะสม สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งต้นทุนน้ำนมดิบและต้นทุนอื่น ๆ ของผู้ประกอบการ และเสนองบกลางให้กับหน่วยจัดซื้อ

มิลค์บอร์ด

7. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมแจ้งมติให้คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตรฯ ยังได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะอาหารสัตว์ รวมทั้งแนวทางอื่น ๆ ในการปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถเลี้ยงโคนมได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม จะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเร่งด่วนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo