Business

โอกาสข้าราชการเกษียณ กทม. เปิดฐานข้อมูลกลาง ให้ข้อมูลหางาน จ้างงาน

กทม. เปิดฐานข้อมูลกลาง สร้างโอกาสข้าราชการเกษียณ รวบรวมข้อมูลจ้างงาน หางาน ส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพ

นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงาน ก.ก. ได้จัดทำฐานข้อมูลกลางข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่เกษียณอายุราชการเพื่อการจ้างงาน (Senior Pro Center)

ข้าราชการ 1

ทั้งนี้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางของผู้ที่สนใจปฏิบัติงาน ภายหลังเกษียณอายุราชการ และเป็นข้อมูลในการจ้างงาน อันเป็นการส่งเสริมบุคลากรที่มีศักยภาพ ให้มีช่องทางในการกลับเข้ามาปฏิบัติงานกับกรุงเทพมหานครหรือหน่วยงานอื่น

พร้อมกันนี้ ได้จัดทำแบบสำรวจความสนใจที่จะปฏิบัติงาน ภายหลังเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเรียบร้อยแล้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2563-2565 เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำฐานข้อมูลกลาง โดยมีผู้สนใจที่จะปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น 284 ราย

ฐานข้อมูล

ล่าสุด การจัดทำเว็บเพจและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่เกษียณอายุราชการเพื่อการจ้างงาน (Senior Pro Center) เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าใช้งานได้ทางเว็บไซต์ https://digital.bangkok.go.th/seniorpro

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo