Business

‘OR’ ผงาดทำเนียบธุรกิจที่มีความยั่งยืน ‘The Sustainability Yearbook 2023’ จาก S&P Global

OR ขึ้นทำเนียบธุรกิจที่มีความยั่งยืน “The Sustainability Yearbook 2023” กลุ่มธุรกิจ Retailing จาก S&P Global ตอกย้ำความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียในระดับสากล

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในทำเนียบธุรกิจที่มีความยั่งยืน หรือ The Sustainability Yearbook 2023” หลังจากเข้าร่วมประเมินความยั่งยืนระดับสากลโดย S&P Global

S&P Global

ทั้งนี้ในปี 2565 มีบริษัทเข้าร่วมการประเมินมากกว่า 7,500 บริษัททั่วโลก แบ่งเป็น 61 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยบริษัทที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้ได้รับประกาศรายชื่อบน Sustainability Yearbook ต้องมีผลคะแนนสูงสุดเป็น 15% แรกจากทุกบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

สำหรับ OR ได้เข้าร่วมการประเมินเป็นปีแรก และได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ของ OR ได้แก่ มิติสิ่งแวดล้อม มิติสังคม มิติเศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินระดับสากลของ DJSI (Dow Jones Sustainability Indices)

PTT

ปัจจุบัน OR ดำเนินธุรกิจบนรากฐานของความยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ Empowering All Toward Inclusive Growth หรือเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR’s SDG หรือแนวคิด SDG ในแบบฉบับของ OR ที่จะตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการสร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็ก (S:Small) ซึ่งมุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชน

ตลอดจนการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ (D:Diversified) โดยเน้นการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ ด้วยการร่วมลงทุนในหลายธุรกิจเพื่อผนึกกำลังประสานจุดแข็งและเติบโตไปพร้อมกับ OR ผ่านช่องทางการตลาดที่แข็งแกร่งของ OR Inclusive Growth Platform ทั้ง Physical Platform และ Digital Platform

ตลอดจนการสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด (G:Green) โดยให้ความสำคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมธุรกิจทุกประเภทให้เป็นธุรกิจสีเขียว เพื่อสนับสนุนให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีเป้าหมายสู่การเป็น Carbon Neutrality ในปี 2030 และ Net Zero ในปี 2593

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo