Business

กวดขันเข้ม ร้านอาหารใส่กัญชา ต้องติดป้าย แสดงสัญลักษณ์ ข้อความเตือน

กรมอนามัย ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ย้ำ ร้านอาหารใส่กัญชา ต้องขอรับใบอนุญาต ติดป้าย แสดงสัญลักษณ์ พร้อมข้อความเตือนให้ชัดเจน

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่มีผู้บริโภคแพ้กัญชาในอาหาร และขนมนั้น กรมอนามัย ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยลงพื้นที่ย่านตลิ่งชันร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการร้านอาหารใส่กัญชา

ร้านอาหารใส่กัญชา

 

ทั้งนี้ ได้ย้ำเตือนร้านอาหารที่มีการทำ ปรุง หรือประกอบอาหาร และจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผสมกัญชาในอาหารปรุงสำเร็จ ต้องติดป้ายสัญลักษณ์ หรือแสดงข้อความเตือนให้ชัดเจน และแสดงข้อแนะนำความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ

ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 25 สิงหาคม 2565 มีข้อกำหนดให้สถานที่จำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ที่มีการนำกัญชา หรือกัญชง มาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ต้องดำเนินการ ดังนี้

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ 1
นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์
  • แสดงข้อความ หรือป้ายสัญลักษณ์ว่าเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารที่มีการใช้กัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทปรุงสำเร็จ
  • แสดงรายการอาหารที่มีการใช้กัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทปรุงสำเร็จทั้งหมด
  • แสดงข้อแนะนำความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีกัญชา หรือกัญชงเป็นส่วนประกอบ

ข้อความแนะนำความปลอดภัยในการบริโภค

1. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ควรงดเว้นรับประทาน

2. ถ้ามีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที และถ้ามีอาการรุนแรงให้ปรึกษาหรือพบแพทย์โดยเร็ว

3. ผู้ที่แพ้กัญชา หรือกัญชง ควรงดเว้นรับประทาน

4. รับประทานแล้วเกิดอาการง่วง ซึม ให้หลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล

กัญชา

ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ฉบับนี้ ถือเป็นการฝ่าฝืนฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ด้วย เนื่องจากประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้ ออกตามความในข้อ 11 (2) ฝ่าฝืนกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 มีโทษตามมาตรา 68 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำให้้ราชการส่วนท้องถิ่น ตรวจตรา เฝ้าระวัง ให้คำแนะนำ และกำกับดูแลให้ร้านอาหารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ร้านอาหารต้องขอรับใบอนุญาต หรือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มาตรา 38 กำหนดให้ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และไม่ใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

กัญชา2

หากสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง

หากพบว่ามีการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารโดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือไม่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งมีโทษตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือผู้ใดจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหารซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน200 ตารางเมตร โดยไม่มีหนังสือรับรองการแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท

จากการลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นในครั้งนี้ พบว่า มีร้านอาหารหลายร้านได้มีการยกเลิกเมนูที่มีส่วนผสมของกัญชา เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

หลังจากนี้จะได้เร่งให้มีการอบรมผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหาร เรื่อง การใช้กัญชา หรือกัญชง ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบการงตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้า หรือ ประชาชนผู้บริโภค

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo