Business

‘มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก’ ได้รับการขึ้นทะเบียน GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว

‘มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก’ ได้รับการขึ้นทะเบียน GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว สร้างรายได้ 11 ล้านต่อปี

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2566 นี้ กระทรวงพาณิชย์ยังมุ่งมั่นยกระดับเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทย โดยการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

โดยเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่า เพิ่มให้กับสินค้าชุมชนผ่านเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้า

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก

กรมทรัพย์สินทางปัญญาขานรับนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยหลังจากขึ้นทะเบียน GI ได้ครบ 77 จังหวัด นำมาสู่การสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าชุมชนถึง 48,000 ล้านบาท

ขึ้นทะเบียน GI มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก

ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI  “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก”  ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ทั้งในแง่ของคุณภาพ รสชาติ และลักษณะที่โดดเด่น

มีลักษณะทรงรียาว เปลือกสีเหลืองนวล ไม่ช้ำง่าย ผลสุกเนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อแน่น เนียน ไม่มีเสี้ยน เนื้อแห้ง ไม่ฉ่ำน้ำ รสชาติหวาน กลิ่นหอม เมล็ดลีบบาง ปลูกในพื้นที่อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง และอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

โดยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่กว่า 11 ล้านบาทต่อปี ซึ่งมีตลาดส่งออกสำคัญ อาทิ จีนฮ่องกง ญี่ปุ่น และเกาหลี เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การขึ้นทะเบียน GI เป็นการช่วยยกระดับสินค้าชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืน

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก

คุมมาตรฐานสินค้า ส่งเสริมการตลาด

โดยหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้ว กรมฯ จะผลักดันให้จังหวัดจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสินค้า และการอนุญาตให้ใช้ตรา GI ไทย การส่งเสริมการตลาด การเพิ่มมูลค่าผ่านการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้บริโภค

ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลของสินค้า GI ผ่านช่องทางต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้าง สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น

มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองพิษณุโลก

ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย รวม 177 สินค้า ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต

ดังนั้น กรมฯจะเร่งส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหรือชุมชนท้องถิ่นที่มีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีคุณลักษณะเฉพาะของแหล่งภูมิศาสตร์และเป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีชื่อเสียง สามารถขอคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo