ดูหนังออนไลน์
ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์

กรมขนส่งทางราง จ่อออกเกณฑ์ใบอณุญาตขับ ‘รถไฟ-รถไฟฟ้า-รถไฟความเร็วสูง’

กรมการขนส่งทางราง เตรียมทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง รองรับความต้องการเพิ่มขึ้น สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

ใบอนุญาตรถไฟ

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตขับรถไฟ รถไฟฟ้า และรถไฟความเร็วสูง ครั้งที่ 4-1/2564 โดยมีผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมทางไกล

ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถจักร (Locomotive Driver) และอาชีพผู้ขับเคลื่อนรถซ่อมบำรุง (Track Vehicle Driver) ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการศึกษาโครงการดังกล่าว

ในอนาคตเมื่อผลการศึกษาแล้วเสร็จ กรมการขนส่งทางรางจะทำงานร่วมกันกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการผลักดันให้เกิดมาตรฐานอาชีพ ซึ่งรวมถึงมาตรฐานอาชีพ ช่างซ่อมบำรุงรถขนส่งทางรางด้วย โดยสามารถกำหนดหรือปรับปรุงร่างกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามความในร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. ….

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางได้ขอความร่วมมือหน่วยงานผู้ให้บริการเดินรถขนส่งทางรางออกใบรับรอง (Certificate) ผู้ขับรถไฟหรือรถไฟฟ้าที่มีการให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการออกใบอนุญาตขับรถไฟ/รถไฟฟ้า (License) ในระยะแรกก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. …. มีผลบังคับใช้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับใบรับรองพนักงานขับรถไฟตามหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตพนักงานขับรถ รวมถึงแนวทางในการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรองรับความต้องการพนักงานขับรถไฟที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงการรถไฟทางคู่แล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีการจัดหารถจักรและล้อเลื่อนเพิ่มเติมมาให้บริการ ส่งผลให้มีจำนวนขบวนรถขนส่งผู้โดยสารและสินค้าเพิ่มมากขึ้นตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

การออกใบอนุญาตขับรถไฟนี้ จะทำให้ประชาชนผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางรางมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งด้วยระบบขนส่งทางรางเพิ่มมากยิ่งขึ้น

อ่านข่าวเพิ่มเติม: