นวมณฑ์ บูรณเกียรติศักดิ์

นวมณฑ์ บูรณเกียรติศักดิ์

ที่ปรึกษาบริหารโครงการ บริษัท สลิงชอท คอนซัลทิง จำกัด