ดูหนังออนไลน์
Politics

ครม.ไฟเขียวราคาอ้อยขั้นสุดท้ายตันละ 1,083 บาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2559/2560 ทั้ง 9 เขต ราคาเฉลี่ย 1,083 บาทต่อตันอ้อย ระดับความหวาน 10 CCS กำหนดอัตราขึ้นลงเท่ากับ 65.03 บาท และกำหนดผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายเท่ากับ 465.51 บาทต่อตันอ้อย หลังจากช่วงต้นฤดูกาลผลิตราคาอ้อยขั้นต้น 1,050 บาทต่อตัน กำหนดผลตอบแทนการผลิตและนำหน่ายน้ำตาลทรายเท่ากับ 450 บาทต่อตันอ้อย สำหรับอ้อยในพื้นที่ 1,2,3,4,6,7,9 ส่วนพื้นที่เขต 5 ราครา 980 บาท ผลตอบแทน 420 บาท ดังนั้น โรงงานอ้อยและน้ำตาลต้องจ่ายส่วนต่างที่เกิดขึ้นเพิ่ม จากส่วนต่างราคาอ้อยขั้นต้นและราคาขั้นปลายให้กับชาวไร่อ้อยภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศราคาอ้อยขั้นปลาย

ส่วนกรณีประเทศบราซิลฟ้ององค์การการค้าโลก (WTO) เกี่ยวกับการอุดหนุนชาวไร่อ้อยนั้น ขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างยกร่างกฎหมายอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ ทางบราซิลจึงได้ถอนฟ้อง เพื่อรอดูร่างกฎหมายฉบับใหม่ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบมาตรการส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปนิติบุคคล รายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท จากรอบบัญชี 10 สิงหาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 เมื่อโอนทรัพย์สิน รายจ่ายในการจัดตั้งบริษัทใหม่ ค่าทำบัญชี ค่าสอบบัญชี นำมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่า เป็นระยะเวลา 5 รอบบัญชีต่อเนื่องกัน และยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรสแตมป์ เพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล ทั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ บุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่ไม่ใช่บุคคล ตั้งแต่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้บุคคลธรรมดาประกอบธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล

Siree Osiri
Siree Osiri OHO BANGKOK