Opinions

‘ดาว’ ร่วมตั้งกองทุน1พันล้านดอลล์ นำทัพพันธมิตรระดับโลกกำจัดขยะพลาสติก

The Bangkok Insight Editorial Team
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight
270

ดาว รุกก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตรที่ประกอบด้วยองค์กรชั้นนำระดับโลก เพื่อร่วมขับเคลื่อนการหาทางออกในการกำจัดขยะพลาสติกออกจากสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากท้องทะเล ให้รุดหน้าอย่างจริงจัง

ดาว เป็นสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายพันธมิตรเพื่อกำจัดขยะพลาสติก หรือ Alliance to End Plastic Waste (AEPW)  เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มีจุดประสงค์ที่จะสนับสนุนกองทุนวงเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ การระดมทุนให้ได้ 1.5 พันล้านดอลลาร์ ตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า เพื่อนำไปพัฒนาและค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสมสำหรับการบริหารจัดการขยะพลาสติก รวมทั้งส่งเสริมทางเลือกในการจัดการกับพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว

เครือข่ายฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยองค์กรธุรกิจราว 30 ราย จะพัฒนาและนำโซลูชั่นต่างๆ ไปใช้อย่างเหมาะสม เพื่อให้การบริหารจัดการและลดปริมาณขยะพลาสติกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการนำโซลูชั่นไปปรับใช้ด้วยการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) สำหรับพลาสติกอย่างแท้จริง ทั้งนี้ เครือข่ายฯ มีสมาชิกเป็นบริษัทและองค์กร ที่ดำเนินงานอยู่ทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป เอเชีย แอฟริกา และตะวันออกกลาง

จิม ฟิทเทอร์ลิง

จิม ฟิทเทอร์ลิง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดาว เปิดเผยว่า “การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ปราศจากขยะ เป็นเรื่องสำคัญต่ออนาคตของดาวและภาคอุตสาหกรรมที่เราดำเนินกิจการอยู่ ยิ่งกว่านั้น ยังสำคัญต่ออนาคตของโลกเราด้วย การริเริ่มจัดตั้งเครือข่ายพันธมิตร เพื่อกำจัดขยะพลาสติกเป็นการผนึกกำลังระหว่างองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และผู้บริโภค เพื่อเร่งขับเคลื่อนนวัตกรรม จัดหาทรัพยากรที่จำเป็น  ดำเนินการอย่างจริงจังในการกำจัดขยะพลาสติกออกจากสิ่งแวดล้อม”

เครือข่ายพันธมิตรเพื่อกำจัดขยะพลาสติกเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร  เกิดจากการรวมตัวขององค์กรธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าอุปโภคบริโภค และพลาสติกทั่วโลก อาทิ ผู้ผลิตพลาสติกและเคมีภัณฑ์ บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ค้าปลีก ผู้ประกอบการด้านการแปรรูปพลาสติก และบริษัทบริหารจัดการขยะ  มีการประสานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development: WBCSD)

เครือข่ายพันธมิตรเพื่อกำจัดขยะพลาสติกจะลงทุนและพัฒนาความก้าวหน้าใน 4 ด้านหลัก

  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บและบริหารจัดการขยะ  ส่งเสริมให้เกิดการรีไซเคิลเพิ่มขึ้น
  2. การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ก้าวหน้าและเหมาะสมกับการนำไปใช้  ช่วยให้การรีไซเคิลและการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่เป็นไปได้ง่ายขึ้น ทั้งยังช่วยสร้างคุณค่าให้กับพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว
  3. การประสานความรู้และความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ องค์กรธุรกิจ และชุมชน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง
  4. การจัดเก็บขยะพลาสติกออกจากสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งรองรับขยะ เช่น แม่น้ำ  เป็นช่องทางนำพาขยะพลาสติก จากผืนแผ่นดินออกสู่ท้องทะเล

“การแก้ปัญหาวิกฤติระดับโลก  ต้องอาศัยวิธีการหลากหลายรูปแบบ  พัฒนาขึ้นโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายกลุ่ม เครือข่ายพันธมิตรเพื่อกำจัดขยะพลาสติกได้ผนึกกำลังผู้ที่มีความคิดเชิงนวัตกรรมโดดเด่นที่สุดของโลกเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อระดมสรรพกำลังในการค้นหา พัฒนา และดำเนินการตามโซลูชั่นต่างๆ” ฟิทเทอร์ลิง กล่าว

บทบาทผู้นำของ ดาว ในเครือข่ายพันธมิตรเพื่อกำจัดขยะพลาสติก เป็นอีกบทพิสูจน์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการลงมือปฏิบัติ ความมุ่งมั่น และการทุ่มงบลงทุนอย่างจริงจังเพื่อกำจัดขยะพลาสติกออกจากสิ่งแวดล้อม  ดาว ยังได้ดำเนินการอื่น ๆ อีกหลายด้านควบคู่ไปด้วย อาทิ

 ลงทุนในบุคลากรและองค์กรธุรกิจที่ทำงานเพื่อค้นหาโซลูชั่นที่เหมาะสม เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ดาว ได้ประกาศร่วมเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนและก่อตั้งกองทุนมูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับบริษัท เซอร์คูเลท แคปปิตอล (Circulate Capital) ใช้บ่มเพาะและสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานที่มีเป้าหมายเพื่อป้องกันปัญหาขยะในท้องทะเล พันธกิจของเซอร์คูเลท แคปปิตอล คือการแสดงให้เห็นว่าการลงทุนในภาคการรีไซเคิล และบริหารจัดการขยะมีความเป็นไปได้จริง เพื่อดึงดูดเงินทุนจากนักลงทุนกลุ่มสถาบัน จำเป็นต่อการผลักดันให้เกิดองค์กรธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารจัดการขยะ และการรีไซเคิลแบบบูรณาการทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ดาว เป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนปฏิบัติการขยะพลาสติกโลกของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum’s Global Plastic Action Partnership) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อผสานความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจ ภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ กลุ่มชุมชน ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ในการแก้ปัญหามลภาวะจากพลาสติก

เครือข่ายฯ นี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนเบื้องต้นจากรัฐบาลประเทศแคนาดาและสหราชอาณาจักร รวมทั้งจาก ดาว และแบรนด์ระดับโลกอื่นๆ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อหาโซลูชั่นที่แต่ละประเทศสามารถลงทุนและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นของตนได้จริงภายในปี 2563 โซลูชั่นเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้และดำเนินการในประเทศอื่นๆ ได้ด้วย ทั้งนี้โครงการแรกภายใต้เครือข่ายนี้เป็นความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย

จัดเก็บขยะออกจากสิ่งแวดล้อม แคมเปญ #PullingOurWeight ที่ ดาว ริเริ่มขึ้นเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปี 2561 ได้รับความร่วมมือจากพนักงานตลอดจนครอบครัวและมิตรสหายของพนักงานดาวรวมกว่า 5,600 คน เข้าร่วมในโครงการจัดเก็บขยะจำนวน 55 โครงการทั่วโลก โดยสามารถจัดเก็บขยะตามชายฝั่งและแม่น้ำลำคลองได้มากกว่า 52,500 ปอนด์ หรือประมาณ 23,800 กิโลกรัม

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการรีไซเคิล นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญภายใต้ความพยายามของดาวในการกำจัดขยะพลาสติกออกจากสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี RecycleReady ของดาว ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานตามข้อกำหนดของโครงการฉลาก How2Recycle ซึ่งจัดทำโดยสมาพันธ์การบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน (Sustainable Packaging Coalition) ทั้งยังสามารถนำไปรีไซเคิล ด้วยกระบวนการแบบเดียวกับบรรจุภัณฑ์ประเภทโพลีเอทิลีน (Polyethylene Recycling Stream) เช่น การใช้ระบบการรับขยะ ณ ร้านขายของชำ เช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ดาว ยังให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารช่วยผสม (Compatabilizer Technology)  ช่วยให้สามารถรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่มีความหนาหลายชั้นให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

ริเริ่มโครงการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน เมื่อปี 2557 ดาว ได้ริเริ่มโครงการ Hefty® EnergyBag® โดยนำขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้ยากมาแปรรูปให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2561 ระบุว่าโครงการนี้สามารถเก็บรวบรวมถุงได้มากกว่า 176,500 ใบ และช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะถูกส่งไปฝังกลบลงได้มากกว่า 115 ตัน  เทียบเท่าถุงขนมขบเคี้ยวราว 92 ล้านใบ หรือเชื้อเพลิงดีเซลปริมาณ 546 บาร์เรล

เมื่อเร็วๆนี้ ดาว ยังได้ประกาศมอบเงินทุนสนับสนุนอีก 100,000 ดอลลาร์ ให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนของตน

ทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำ เมื่อเดือนตุลาคม 2561 ดาว ได้ประกาศบริจาคทุนทรัพย์เพิ่มเติมอีก 1 ล้านดอลลาร์  ให้กับองค์กรอนุรักษ์ท้องทะเล (Ocean Conservancy) สำหรับใช้สนับสนุนการเก็บและรีไซเคิลขยะในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะเวลา 2 ปี เงินทุนจำนวนนี้จะถูกนำไปใช้ในโครงการที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น รวมทั้งในการประสานพันธมิตรกับผู้นำของเมืองต่างๆ เพื่อนำโซลูชั่นที่ใช้ประโยชน์ได้จริงมาพัฒนา ปรับใช้ และขยายผลอย่างจริงจัง

ลงทุนในโซลูชั่นด้านการรีไซเคิลและบริหารจัดการขยะ อีกก้าวของ ดาว ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน คือ การขับเคลื่อนการพัฒนาโมเดลธุรกิจรีไซเคิลในเชิงพาณิชย์รูปแบบใหม่ ๆ ตลอดจนกลยุทธ์การเติบโตเพื่อสร้างรายได้ให้กับกระบวนการรีไซเคิลขยะพลาสติกทั่วโลก

สืบสานความร่วมมือตลอดห่วงโซ่คุณค่า ดาว เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาพันธ์การบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้านการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ (Packaging Converter) และเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มการผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดถุงแบบตั้งได้ (Stand-Up Pouch) ที่สามารถนำไปรีไซเคิลด้วยกระบวนการแบบเดียวกับบรรจุภัณฑ์ที่เคลือบฟิล์มโพลีเอทิลีน (Polyethylene Film Recycling Stream)  ใช้แพร่หลายอยู่ในปัจจุบัน

Add Friend Follow