Economics

รมช.อุตสาหกรรมพบ ‘กลุ่มกาแฟต้นทางเชียงใหม่’

“สมชาย หาญหิรัญ” ลงพื้นที่พบปะกลุ่มกาแฟออแกนิกส์จังหวัดเชียงใหม่ “กลุ่มกาแฟต้นทาง” รับฟังแผนพัฒนาธุรกิจกาแฟสู่เกษตรอุตสาหกรรมมาตรฐานสากล

นายสมชาย หาญหิรัญลงพื้นที่พบปะกลุ่มกาแฟออแกนิกส์จังหวัดเชียงใหม่

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่พบปะกลุ่มกาแฟออแกนิกส์จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผู้ผลิตกาแฟจาก 14 ดอย ภายใต้ชื่อกลุ่มกาแฟต้นทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางเบญจมาพร เอกฉัตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวสิริรัตน์ ไกรวนิช ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนางจันทรรัตน์ ปิยพันธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ โดยมีนายสุเวช เวฬุธนราชัน ประธานกลุ่มกาแฟต้นทางจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

กลุ่มกาแฟต้นทางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกผู้ปลูกกาแฟ ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 กลุ่ม จาก อ.แม่แตง อ.ไชยปราการ อ.แม่วาง อ.แม่อาย อ.แม่ริม อ.ดอยสะเก็ด อ.สะเมิง และ อ.กัลยาณิวัฒนา เพื่อผลิตเมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดจากแหล่งเพาะปลูกและผลิตกาแฟคุณภาพ ที่ได้รับการรับรองว่าเป็นกาแฟอินทรีย์ (Organic Cerified) ด้วยคุณภาพที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP มีปริมาณผลผลิต (กาแฟกะลา) จำนวน 40,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 4.8 ล้านบาทต่อปี


นายสมชาย หาญหิรัญ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มกาแฟออแกนิกส์จังหวัดเชียงใหม่

โดยกลุ่มกาแฟนี้ได้เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 2561 ในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตกาแฟ (ต้นทาง – ผู้เพาะปลูก) ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องการเตรียมความพร้อมการรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ โดยที่ปรึกษา (ห้างหุ้นส่วนจำกัดแอ็ดอวอร์ด) ได้ให้คำปรึกษาเชิงลึก เริ่มด้วยการตรวจวัดสารตกค้างที่เป็นเคมีในดิน การทำปุ๋ยอินทรีย์ ในการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการคัดเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ดี มีคุณภาพ การดูแลและป้องกันสารเคมี การจัดระบบเอกสารและปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน


นายสมชาย หาญหิรัญ ลงพื้นที่พบปะกลุ่มกาแฟออแกนิกส์จังหวัดเชียงใหม่

ในปีงบประมาณ 2562 กลุ่มดังกล่าวได้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (กลุ่มเชียงใหม่ เมืองกาแฟ จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อสร้างความเชื่อมโยงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม ในรูปแบบเครือข่ายคลัสเตอร์ ขณะนี้กลุ่มอยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา(USDA Organic) ซึ่งจะทำให้กลุ่มมีระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐาน และเอกสารสามารถตรวจสอบได้ มีองค์ความรู้ ด้านระบบการทำเกษตรอินทรีย์ การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการคัดแยกที่ถูกต้อง นอกจากนี้กลุ่มได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน กองทุนพัฒนาเอ็สเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท เพื่อปลูกสร้างอาคารโรงงาน สำหรับใช้เป็นโรงเก็บเมล็ดกาแฟ และซื้อเครื่องคั่วกาแฟ

กลุ่มกาแฟต้นทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของ ผลผลิตกาแฟและพืชอินทรีย์ (ต้นทาง-ผู้ปลูก) ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกร ที่สนใจแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานออร์กานิกส์ ทั้งนี้ กลุ่มกาแฟต้นทางมีความต้องการให้กระทรวงอุตสาหกรรม สนับสนุนในการสร้างแบรนด์ สร้างแฟรนไซส์ เพื่อให้กาแฟเป็นกาแฟระดับโลก

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team