Startup

3 แบงก์รัฐร่วมลงทุน Startup 1.3 พันล้าน  

สศค.เดินหน้านโยบายส่งเสริม Startup เผยความคืบหน้ากลุ่ม Startup ขึ้นทะเบียนกับเว็บไซต์สตาร์ทอัพไทยแลนด์กว่า 1,700 ราย ขณะที่ 3 แบงก์รัฐ ธ.ออมสิน-เอสอ็มอีแบงก์-ธ.กรุงไทย อนุมัติร่วมลงทุนกับกลุ่ม Startup จำนวน 52 ราย วงเงินรวม 1,393.2 ล้านบาท พร้อมสร้าง Startup Ecosystem ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย จัดแข่งขันนักศึกษาสร้างไอเดียเพื่อสังคม จากไทยสู่เวทีโลก

นายพรชัย ฐีระเวช

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยรายงานความคืบหน้า การดำเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการฯ ประจำเดือนธันวาคม 2561 โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ เช่น มีการร่วมลงทุน กับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เพิ่มขึ้น 95.1 ล้านบาท การแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับนักศึกษา

โดยรายละเอียดความคืบหน้า เริ่มจากจำนวน Startup ในประเทศไทย ที่ลงทะเบียนกับ http://startupthailand.org ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จำนวน 1,700 ราย และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่ (SMEs/New Startup) ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 658) พ.ศ. 2561 เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิของ SMEs/New Startup เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 มียอดรวมของ SMEs/New Startup เข้ามาจดทะเบียน และยื่นขอรับการรับรอง กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แล้วจำนวน 184 ราย ได้รับการรับรองจากสวทช. แล้วจำนวน 132 ราย และได้ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกรมสรรพากรแล้วจำนวน 111 ราย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าจำนวน 7 ราย

เว็บไซต์สตาร์ทอัพไทยแลนด์ ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ทั้งนี้ จำนวน Startup ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านการร่วมลงทุนกับธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2561 มียอดอนุมัติการร่วมลงทุนใน Startup แล้วจำนวน 52 ราย วงเงินรวม 1,393.2 ล้านบาท โดยมี Startup จำนวน 22 ราย ที่ได้มีการร่วมลงทุนแล้ว คิดเป็นเงินร่วมลงทุน 511.8 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว มีกิจการ Startup ที่ได้มีการร่วมลงทุนแล้วเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย และมีการร่วมลงทุนแล้วเพิ่มขึ้น 95.1 ล้านบาท

ด้านจำนวนกลุ่มนักลงทุนในประเทศไทย มีกลุ่มนักลงทุนที่ลงทะเบียนกับ Web Portal ปัจจุบันมีกลุ่มนักลงทุนเข้าลงทะเบียนบนเว็บไซต์ http://startupthailand.org แล้วจำนวน 400 ราย มีกิจการเงินร่วมลงทุน (Venture Capital: VC) และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust: PE Trust) ที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 636) พ.ศ. 2560 เพื่อขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลและรายได้จากการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย เป็นระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี ในเดือนธันวาคม 2561 พบว่า ผู้จดแจ้งการเป็น VC และ PE Trust กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวนทั้งสิ้น 39 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว

สำหรับกิจกรรมสำคัญ ที่ดำเนินการในเดือนธันวาคม 2561 “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สนับสนุนการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับนักศึกษา”  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ให้การสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันประกวดไอเดียธุรกิจเพื่อสังคมสำหรับนักศึกษา “Hult Prize” รอบชิงชนะเลิศขึ้น ที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์ ในหัวข้อ “How to Tackle the Problem of Youth Unemployment” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่จะช่วยแก้ปัญหาการว่างงานของกลุ่มเยาวชน

โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้าง Startup Ecosystem ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษา ได้ร่วมแสดงไอเดียธุรกิจเพื่อสังคม ทีมที่เข้าแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ทีม House Price โดยได้เสนอผลงานแอพพลิชัน ABLE สำหรับให้บริการฝึกฝนทักษะผ่านระบบการเรียนรู้แบบ e-Learning รวมทั้งบริการช่วยหางานในตำแหน่งต่างๆ แก่ผู้ทุพพลภาพ โดยทีมชนะเลิศดังกล่าว จะเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภูมิภาคเอเชีย เพื่อผ่านเข้ารอบไปร่วมเก็บตัวใน Accelerator Program โปรแกรมเร่งสร้าง Startup ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในแวดวงธุรกิจมาร่วมให้ความรู้ ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และเตรียมตัวในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลก ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team