Economics

สรรพากรจัดเก็บรายได้ไตรมาสแรกปี 62 ทะลุเป้า 7%

กรมสรรพากร โชว์ยอดจัดเก็บรายได้ ไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2562 จัดเก็บได้กว่า 4.12 แสนล้านบาท เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 41,709 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.3% รับผลดีภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้าและราคาน้ำมันสูงขึ้น

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรสะสมในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) เก็บได้กว่า 4.12 แสนล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 41,709 ล้านบาท หรือ 11.3% และสูงกว่าประมาณการจัดเก็บภาษีสรรพากรตามเอกสารงบประมาณ 28,006 ล้านบาท หรือ 7.3%

ส่วนสาเหตุที่การจัดเก็บภาษีสรรพากรสูงกว่าประมาณการเอกสารงบประมาณ ในไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากการขยายตัวของการนำเข้า และราคาน้ำมันเฉลี่ยที่สูงขึ้น ได้ส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำเข้า อีกทั้ง มีปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ที่ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีสรรพากรเพิ่มขึ้น ได้แก่ การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีตามแนวโน้มโครงการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ และการโอนจำหน่ายรถยนต์ที่ขยายตัวดีต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนภาคเอกชนและจำนวนผู้มีงานทำ เป็นต้น

ทั้งนี้ หากจำแนกการจัดเก็บรายได้ของสรรพากร ในไตรมาส 1/ปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย

  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา         65,938 ล้านบาท
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล              104,428 ล้านบาท
  • ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม              16,113 ล้านบาท
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม                      204,848 ล้านบาท
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ                     16,651 ล้านบาท
  • ภาษีการรับมรดก                         186 ล้านบาท
  • อากรแสตมป์                           4,119 ล้านบาท
  • รายได้อื่นๆ                                107 ล้านบาท
  • รวมเป็นเงินภาษีที่จัดเก็บได้  412,391 ล้านบาท

ดร.เอกนิติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2562 กรมสรรพากรได้มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยนำเทคโนโลยี Data Analytics มาช่วยวิเคราะห์ เพื่อหาผู้ประกอบการรายใหม่ซึ่งอยู่นอกระบบ บูรณาการข้อมูลภายในและภายนอก เพื่อเชื่อมโยงไปยังรายได้ที่แท้จริงของผู้ประกอบการ ปรับปรุงระบบการคัดเลือกผู้เสียภาษีเพื่อกำกับและตรวจสอบ (Risk Base Audit System: RBA) ทำให้ระบบมีความสมบูรณ์ครบถ้วน และปรับปรุงระบบ Criteria เพื่อคัดกรองรายผู้ประกอบการ ที่มีความผิดปกติให้หน่วยปฏิบัติตรวจสอบข้อเท็จจริง และแนะนำภาษีอากรต่อไป รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดหนี้ภาษีอากร

อธิบดีกรมสรรพากร ยังกล่าวด้วยว่า จากผลจัดเก็บภาษีสรรพากรในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 ทำให้คาดว่าในปีงบประมาณ 2562 กรมสรรพากร จะสามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมายจัดเก็บตามเอกสารงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ล้านล้านบาท โดยกรมสรรพากร จะเร่งนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงาน เพื่อขยายฐานภาษี และสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี ช่วยให้การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากร มีประสิทธิภาพต่อไป

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์
อรวรรณ หอยจันทร์ หลายมุมมอง : orawan@thebangkokinsight.com