General

ตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมฯ นำร่อง 7 จังหวัด

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ยกร่างแผนพัฒนาการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 – 2565) ตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจประจำจังหวัด นำร่อง 7 จังหวัด

นภา เศรษฐกร

นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เห็นชอบให้จัดทำแผนยุทศาสตร์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ในส่วนของ พม.ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานปฏิบัติ ในการผลักดันมาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553

จึงได้ขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2558 – 2560) และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จึงจัดทำกรอบแนวทางการยกร่างแผนพัฒนาการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562 – 2565) ขึ้น

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจในเวทีภูมิภาค เกิดการทำงานเชิงบูรณาการอย่างเป็นองค์รวมต่อไป

นางนภา กล่าวต่อว่า จากแผนการขับเคลื่อนดังกล่าว พส. ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนสวัสดิการ พัฒนาชุมชนและสังคม ด้วยรูปแบบการปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับตนเอง องค์การ ชุมชน สังคม

และใช้แนวทางการดำเนินงาน Productive Welfare เพื่อส่งเสริมสวัสดิการก้าวหน้า เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม ขณะนี้มีจังหวัดนำร่องที่เข้าร่วมการดำเนินงานแล้ว จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี น่าน สงขลา ภูเก็ต ขอนแก่น เพชรบูรณ์ และสุโขทัย

โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจประจำจังหวัด มีการจัดทำฐานข้อมูลหน่วยงาน  ซีเอสอาร์ของจังหวัด และชี้เป้าผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือตามเมนูของโครงการ Family Data เพื่อจับคู่การช่วยเหลือให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด

“กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมขับเคลื่อนการส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เกิดความสมดุล เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ทำงานเชิงบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม ทำให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน” นางนภา กล่าว

Add Friend Follow
SARANYA THONGTHAB