ดูหนังออนไลน์
Digital Economy

‘ดีอี’ ผนึก 4 พันธมิตรปั้นสุดยอดสินค้าชุมชนออนไลน์

ดีอี ผนึก 4 พันธมิตรทั้งรัฐ-เอกชน ปั้นสุดยอดสินค้าชุมชนออนไลน์ระดับประเทศ ต่อยอดการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในโครงการเน็ตประชารัฐ สู่การสร้างฐานความรู้และเพิ่มรายได้ให้ชุมชนทั่วประเทศ ประกาศปี 2562 ทั้ง 75,000 หมู่บ้านทั่วไทยเข้าถึงบรอดแบนด์ทั้ง 100%

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวในโอกาสเปิดงาน “ดีมา GET ดี MARKET” ว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่มุ่งลดช่องว่างในการเรียนรู้และใช้งานดิจิทัล (digital literacy gap) ช่วยให้คนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล “เน็ตประชารัฐ” ที่รัฐได้ลงทุนไว้ เพื่อให้ประชาชนได้รับองค์ความรู้ บริการสาธารณะ สร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนอย่างยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัลฯ ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึง บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กระทรวงฯ รับหน้าที่สนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสู่ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย ผ่านโครงการเน็ตประชารัฐ ซึ่งในปี 2562 จะมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทุกหมู่บ้านทั่วไทย 75,000 แห่ง เข้าถึงบรอดแบนด์ได้

ความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระยะเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก และเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับชุมชน และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขยายตลาดชุมชนสู่ตลาดเมือง สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ทั้ง 4 กระทรวงฯ ภายใต้ความร่วมมือโครงการนี้ ยังได้คัดเลือกสินค้าชุมชนออนไลน์เพื่อรับรางวัลสุดยอดสินค้าชุมชนออนไลน์ มีผู้ได้รับโล่รางวัลทั้งระดับต้นแบบ สุดยอดระดับภาค และสุดยอดระดับประเทศ ทั้งหมด 12 รางวัล สะท้อนถึงความสำเร็จของการให้เครื่องมือทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการจัดอบรมให้ความรู้ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ, เอกชนคือ ดีแทค และภาคการศึกษา คือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ทั่วประเทศ ที่สนับสนุนผู้ประกอบการระดับชุมชน สามารถใช้ช่องทางออนไลน์ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และยกระดับนวัตกรรมของชุมชน

“ขณะนี้ ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ถึงเวลาแล้วที่รัฐและเอกชนจะช่วยกันให้คนไทยได้รับประโยชน์จากดิจิทัลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” ดร.พิเชฐกล่าว

ที่มา: เฟซบุ๊ก เพจกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team