Lifestyle

13 กิจกรรม วธ.จัดให้ ‘ของขวัญปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี’

ใกล้ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่เข้ามาทุกที ปีนี้หลายกระทรวงต่างจัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชน ในมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เตรียมมอบ 13 กิจกรรม ส่งความสุขปีใหม่ ดังนี้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

1.“สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ปี 2562”  โดย วธ.ร่วมกับวัดทุกวัดทั่วประเทศจัดสถานที่เหมาะสมสำหรับจัดสวดมนต์ข้ามปี ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2561–1 ม.ค. 2562 เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

โดยเชิญชวนประชาชนทุกพื้นที่รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรมและสวดมนต์เป็นสิริมงคลให้ประเทศไทย ครอบครัวและตนเอง ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนลด ละ เลิกอบายมุขในช่วงเทศกาลปีใหม่

ส่วนกลางเชิญประมุขสงฆ์ต่างประเทศ และรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านศาสนาและวัฒนธรรมของต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อสานสัมพันธไมตรีในมิติทางศาสนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือองค์กรศาสนาอื่น เชิญชวนศาสนสถานในสังกัดจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ด้วย นอกจากนี้ จะจัดกิจกรรมสวดมนต์ในต่างประเทศ โดยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสมัชชาสงฆ์ไทยในต่างประเทศ, ยุโรป, เอเชียหรือประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาและประเทศที่มีชุมชนชาวพุทธทั่วโลก 544 วัด

วธ.มอบ 13 กิจกรรม ของขวัญปีใหม่ประชาชน

2. ริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 13 ประเทศ ได้แก่ ภูฏาน กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดีย ลาว มองโกเลีย เมียนมา สิงคโปร์ ศรีลังกา เวียดนามและไทย จากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ในวันที่ 29 ธ.ค. 2561 เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ให้ประชาชนสักการะ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 และจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระพุทธรูปที่สำคัญจากต่างประเทศไปประดิษฐานให้ประชาชนสักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2562

3. “ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล” ที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น. จัดรถบริการรับ-ส่งฟรี ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร , วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร ,วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร , วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ,วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

4. ไหว้พระวังหน้า พระปฏิมาแห่งแผ่นดิน:นพปฏิมารัตนมารวิชัย อัญเชิญพระแก้วปางมารวิชัย ซึ่งทำจากรัตนชาติวรรณะต่างๆ 9 องค์ ร่วมกับการสักการะพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญประจำวังหน้า รวม 10 องค์ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 27 มกราคม 2562 นอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำท้องถิ่นให้ประชาชนได้สักการะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่ง

วธ.มอบ 13 กิจกรรม ของขวัญปีใหม่ประชาชน

5. รณรงค์ปีใหม่ไทยใช้ของไทย ส่งความสุขแบบไทย เป็นของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ปีใหม่ไทยใช้ของไทย โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เป็นบุคคลต้นแบบในการรณรงค์ โดยจัดแสดงตัวอย่างสินค้าไทย สินค้าทางวัฒนธรรมและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่จัดในช่วงปีใหม่ ณ ทำเนียบรัฐบาล และจัดแถลงข่าวรณรงค์ปีใหม่ไทยใช้ของไทยฯ เผยแพร่สู่สาธารณชน ณ กระทรวงวัฒนธรรม

6. จัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ 1.จัดการแสดงรายการศรีสุขนาฏกรรม วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ ประกอบด้วย การแสดงรำเทิดพระเกียรติ “พ่อของชาวไทย ทูนเทิดไท้ด้วยภักดี ด้วยพระบารมี ปกเกศีสี่ทัพไทย” การแสดงระบำโบราณคดี ลพบุรีและสุโขทัย การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด อสุรผัดตามพ่อ การแสดงเพลงทรงเครื่องและการแสดงชุด “รวมใจไทย เฉลิมฉลอง ร่วมแซ่ซ้อง ต้อนรับปีใหม่” และ 2. การแสดงนาฏศิลป์ไทย และการบรรเลงดนตรีไทย ระหว่างวันที่ 5-15 มกราคม 2562 ณ พื้นที่จังหวัดที่มีสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตั้งอยู่

7. การแสดงดนตรีและการแสดงพื้นบ้านส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 เป็นการจัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศไทยโดยจัดกิจกรรม ในช่วงเดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562

8. จัดฉายภาพยนตร์ในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” วันที่ 11 ธันวาคม 2561-17 มกราคม 2562 ณ เวทีการแสดงสนามเสือป่า จัดฉายภาพยนตร์ 20 เรื่อง อาทิ ฉลาดเกมส์โกง คิดถึงวิทยา Season Change พรจากฟ้า ขุนพันธ์ 2 นาคี 2 โหมโรง เป็นต้น

9. การเปิดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้เข้าชมฟรี ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทุกแห่ง ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2561- 1 มกราคม 2562

10. การอวยพรปีใหม่ประชาชน ได้แก่  1.จัดทำโปสการ์ดพระคเณศ เพื่อแจกนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562 และ 2.กิจกรรมส่งความสุขและคำอวยพรด้วยอีการ์ด ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561-15 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.ocac.go.th

11. นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ได้แก่ 1.มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 2 พ.ฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จ.กระบี่  2.เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 4 (The 4th Bangkok Art Festival) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – กรกฎาคม 2562 ณ สยามสแควร์ ซอย 5 และสยามสแควร์ วัน โดยจะมีการมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่เด็กด้อยโอกาส ณ สถานสงเคราะห์ เด็กอ่อนปากเกร็ด จ.นนทบุรี และกิจกรรมส่งความสุขในช่วงวันคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และ 3.กิจกรรมพาน้องท่องงานศิลป์ เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆและเยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ระหว่างเดือนธันวาคม 2561-มกราคม 2562

วธ.มอบ 13 กิจกรรม ของขวัญปีใหม่ประชาชน

12. กิจกรรมองค์ความรู้จิตอาสาอาเซียน เป็นการเรียบเรียงองค์ความรู้จากโครงการวิจัย 2 โครงการคือ คุณธรรมในอาเซียน:จิตอาสาภาคพื้นทวีป และคุณธรรมในอาเซียน:จิตอาสาภาคพื้นสมุทร โดยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562

13. โครงการ “อ่านสร้างชาติ ซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้” ส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการอ่านเพื่อสร้างการเรียนรู้ สนับสนุนให้ประชาชนซื้อหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ให้ตนเองและผู้อื่นทั้งการซื้อหนังสือและ E-Book นำไปลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท ตามกฎระเบียบกระทรวงการคลัง วันที่ 15 ธันวาคม 2561-16 มกราคม 2562

Add Friend Follow
The Bangkok Insight Editorial Team