Properties

เปิด 5 ทำเลทองเชียงใหม่บ้าน-คอนโดขายดี

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการสำรวจ อุปทานและอุปสงค์ของโครงการที่อยู่อาศัย ที่อยู่ระหว่างการขายในช่วงครึ่งแรกปี 2561 ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และจังหวัดตาก โดยนับเฉพาะโครงการที่มีหน่วยเหลือขายไม่ต่ำกว่า 6 หน่วย

จากการสำรวจพบว่า มีโครงการที่อยู่อาศัยอยู่ระหว่างการขายจำนวน 345 โครงการ มีหน่วยในผังโครงการรวมทั้งสิ้น 38,490 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 1.35 แสนล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย โครงการบ้านจัดสรร 278 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 27,915 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 1.03 แสนล้านบาท

โครงการอาคารชุด 64 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 10,517 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 30,737 ล้านบาท และโครงการวิลล่า 3 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 58 หน่วย มีมูลค่าโครงการรวม 1,530 ล้านบาท

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์

อสังหาฯเหลือขาย 1.2 หมื่นหน่วย

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์ 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า จากการสำรวจในช่วงครึ่งแรกปี 2561 มีหน่วยเหลือขายจำนวน 12,616 หน่วย หรือ 32.8% ของหน่วยในผังโครงการทั้งหมด

โดยโครงการบ้านจัดสรรมีหน่วยเหลือขายจำนวน 9,654 หน่วย หรือ 34.6% ของหน่วยในผังโครงการบ้านจัดสรรทั้งหมด โครงการอาคารชุดมีหน่วยเหลือขายจำนวน 2,931 หน่วย หรือ 27.9% ของหน่วยในผังโครงการอาคารชุดทั้งหมด และโครงการวิลล่า มีหน่วยเหลือขายจำนวน 31 หน่วย หรือ 53.4% ของหน่วยในผังโครงการวิลล่าทั้งหมด

บ้าน-คอนโดเชียงใหม่แยกทำเลและราคา

โครงการที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างการขายในจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 217  โครงการ มีหน่วยในผังของทุกโครงการรวมกัน 27,476 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 1.04 แสนล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 8,617 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 33,237 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 165 โครงการ มีจำนวนหน่วย 19,689 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวม 76,211 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 6,329 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 24,607 ล้านบาท

บ้านคอนโดเชียงใหม่แยกทำเลและปรเภท

โครงการอาคารชุด จำนวน 49 โครงการ มีจำนวนหน่วย 7,729 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 26,268 ล้านบาท มีหน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 2,257 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 8,025 ล้านบาท และมีโครงการวิลล่า จำนวน 3 โครงการ มีหน่วยในผังจำนวน 58 หน่วย มูลค่าโครงการรวม 1,530 ล้านบาท หน่วยเหลือขายหรือเป็นอุปทานในตลาด 31 หน่วย คิดเป็นมูลค่าหน่วยเหลือขาย 605 ล้านบาท

5 ทำเลบ้าน-คอนโดขายดี

ทำเลบ้านจัดสรรในจังหวัดเชียงใหม่ที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ ประกอบด้วย

  • 1) ทำเลหางดงตอนบน ขายได้ 77.8% มูลค่าขายได้ 4,823 ล้านบาท
  • 2) ทำเลในเมืองเชียงใหม่ ขายได้ 76.5%  มูลค่าที่ขายได้ 2,299 ล้านบาท
  • 3) ทำเลสารภี ขายได้ 74.2%  มูลค่าที่ขายได้ 5,204 ล้านบาท
  • 4) ทำเลบ่อสร้าง ขายได้ 72.2% มูลค่าที่ขายได้ 7,851 ล้านบาท
  • 5) ทำเลแม่ริม ขายได้ 70.3% มูลค่าที่ขายได้ 3,149 ล้านบาท

ส่วนทำเลอาคารชุดในจังหวัดเชียงใหม่ที่ขายดีมากที่สุด 5 อันดับแรก โดยดูจากสัดส่วนที่ขายได้ ประกอบด้วย

  • 1) ทำเล ม.พายัพ ขายได้ 84.3% มูลค่าที่ขายได้ 6,384 ล้านบาท
  • 2) ทำเลในเมืองเชียงใหม่ ขายได้ 80.2% มูลค่าที่ขายได้ 6,809 ล้านบาท
  • 3) ทำเลสันทราย ขายได้ 68.7% มูลค่าที่ขายได้ 1,565 ล้านบาท
  • 4) ทำเลแม่โจ้ ขายได้ 66.9% มูลค่าที่ขายได้ 74 ล้านบาท
  • 5) ทำเลแม่ริม ขายได้ 55.0% มูลค่าที่ขายได้ 307 ล้านบาท

Add Friend Follow
อรวรรณ หอยจันทร์